Du er her

  • > En klimalov vil gi merverdi

En klimalov vil gi merverdi

TØI har levert høringsuttalelse til ny klimalov. En klimalov er nødvendig og vil gi klar merverdi.

I forbindelse med behandlingen av klimameldingen (Meld.St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk), ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å utrede hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge basert på erfaringer med dagens lovgiving og virkemiddelbruk. Regjeringen ønsker synspunkter før regjeringen fatter beslutning om hvorvidt det skal settes i gang arbeid med et lovforslag.

TØI mener gapet mellom ambisiøse mål og sviktende resultater er et tydelig tegn på at det ikke finnes gode nok virkemidler eller forvaltningsmekanismer som kan sikre måloppnåelse.

Les vårt høringssvar her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger