Du er her

  • > Ekspressveger for syklister kan øke sykkelbruken

Ekspressveger for syklister kan øke sykkelbruken

Ekspressveger for syklister brer om seg i flere land.  Tiltaket reduserer reisetiden og kan bidra til at flere setter seg på sykkelsetet framfor i bilen når de skal på jobb.  Også i Norge planlegges det nå slike veger i flere byer.

Den første norske syk­kelekspressvegen planlegges i Stavanger. Arbeidet forventes å bli påbegynt  i 2014. Det dreier seg om en ca. 13 km lang strekning mel­lom Stavanger og Sandnes. Også Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand ønsker å etablere slike veger, men her er planleggingen ikke kommet så langt som i Stavanger.

Tiltaket er også nevnt i den nye norske sykkelstrategien for 2014–2023 (transportetatenes forslag til NTP 2014–2023).

I en ny TØI-rapport antydes det at kostnadene for  å etablere slike veger i Norge kan variere enormt, fra 500 000 kroner til 30 millioner kroner per kilometer. Årlige driftskostnader per kilometer anslås til over 50 000 kroner. Likevel vil anlegg og drift av sykkelekspressveger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge vurderinger i rapporten.

Slike sykkelveger kjennetegnes ved at de er sammenhengende,  har høy stan­dard og er forbeholdt syklister (ingen fotgjengere). De er spesielt tilrettelagt for høy fart opptil 40 km/t og for tilbakelegging av lengre avstander (5–20 km) mellom eksempelvis boligområder, arbeidsplasskonsentrasjoner, utdanningsinstitusjoner, kollektivtrafikknute­punkter og bysentre.

I Danmark er etablering av sykkelekspressve­ger påbegynt i både København, Aarhus og Aalborg. Især planen for København-området er veldig ambisiøs. Her planlegges et nett bestå­ende av 26 såkalte cykelsuperstier med en sam­let lengde på 300 km. I Sverige er de to første sykkelekspressve­gene under bygging i Örebro, mens en annen er under planlegging på strekningen mellom Lund og Malmö.

Referanse:
Sykkelekspressve­ger i Norge og andre land – Status, anbefalinger og erfaringer, TØI-rapport 1196/2012, Forfatter: Michael W. JSørensen, Michael W. J.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger