Du er her

  • > Effektivisering av godstransport i by krever bedre data

Effektivisering av godstransport i by krever bedre data

En innføring av maksimal tillatt godsbillengde på 10 meter innenfor Ring 2 i Oslo, ser ut til å kunne gi positiv netto nytte for samfunnet. Mangelfulle data gjør imidlertid resultatene usikre.

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet et metodisk rammeverk for nytte-kostnads¬analyse av tiltak rettet mot harmonisering av godsbilstørrelser og varemottak i byområder.

Beregninger er gjennomført for fire scenarier innenfor Ring 2 i Oslo - to scenarier med tiltak for bilstørrelser og to scenarier med tiltak for varemottak. Kun et tiltak med innføring av maksimal tillatt godsbillengde på 10,0 meter ser ut til å kunne gi positiv netto nytte for samfunnet. Men mangelfulle data om blant annet kostnader og behovet for ombygging av varemottak, gjør analysene usikre.

Dette bør det gjøres noe med. Raskt voksende byer med tilsvarende behov for økte vareleveranser og godstransport, skaper utfordringer med hensyn til mangelfull infrastruktur. Et vanlig problem er tilpasningen mellom distribusjonsbiler og varemottak med tilhørende arealer til rygging, snuing og oppstilling av distribusjonsbilen.

Mange av dagens varemottak har også uhensiktsmessige løsninger med hensyn til varemottakets høyde, sikkerhet og trygghet. Behovet for tiltak som kan øke effektiviteten og redusere ulempene for andre aktører i bybildet er stort.

Mindre godsbiler og overføring av leveranser fra gateplan til varemottak kan være aktuelle tiltak for å redusere ulempene.
For å øke kvaliteten på framtidige analyser, anbefaler rapporten å prioritere inn-samling av data om gods¬transport i sentrale byområder.

Rapport:
Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum. TØI rapport 1182/2011. Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen og Michael W J Sørensen.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger