Du er her

  • > Drivkrefter bak byspredning

Drivkrefter bak byspredning

Utflytende byer, såkalt ”urban sprawl”, er en kilde til uønsket transportvekst. TØI har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune foretatt en litteraturgjennomgang for å identifisere drivkrefter bak urban sprawl i Europa, en byutvikling  karakterisert av blant annet lav tetthet og ineffektiv bruk av areal.

Eksempel på urban sprawl i Pennsylvania, USA. Photo: Courtesy of USDA-NRCS

Bosatte i bysentra og tettsteder har kortere reiser og lavere bilandel enn de som bor mer spredt. Medisinen har derfor vært at byer bør praktisere en tett arealutbygging i tilknytning til eksisterende sentra.

Mange faktorer kan imidlertid virke i motsatt retning og føre til byspredning. Dette kan for eksempel være krav om god tilgjengelighet for transport av varer og tjenester, konkurranse mellom byer som fører til at man åpner nye områder for boligbygging og næringsutvikling, tomtepriser, samt et generelt ønske fra folk om å bo i grønne og landlige omgivelser.

Drivkreftene er i rapporten inndelt i fire kategorier; økonomi, samfunnsmessige faktorer, transport og politikk og regulerende rammeverk.

Flere faktorer virker ofte sammen, og det vanskelig å fastlå hvilke drivkrefter som har størst påvirkning. Drivkreftene er dessuten kontekstavhengige og kan variere mellom regioner og land.

Rapport:
Drivkrefter bak urban sprawl i Europa. TØI rapport 1134/2011. Forfattere: Petter Christiansen og Tanja Loftsgarden

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger