Du er her

  • > Doktordisputas om støy

Doktordisputas om støy

1.5 millioner mennesker er utsatt for vegtrafikkstøy over anbefalte grenseverdier. Onsdag 24. august forsvarte Aslak Fyhri sin miljøpsykologiske doktorgradsavhandling om hvordan vi opplever slik støy, hvordan personlighet og andre miljøforhold påvirker denne opplevelsen, og hvilke helseeffekter støyen eventuelt kan ha.

Aslak Fyhri er ansatt ved TØI.

I miljøpsykologien studerer man hvordan mennesker opplever sine omgivelser, og man legger stor vekt på at mennesket ikke er en passiv mottager av sanseinntrykk. Vi tilpasser oss og tilpasser våre omgivelser til våre ønsker og behov.

Ett eksempel på en slik interaksjon er sammenhengen mellom inntekt og støy. Opplever mennesker med høy inntekt mindre støy fordi de kan kjøpe seg vekk fra problemene? Er det slik at de med lav inntekt, fordi de også har mange andre utfordringer, er mer sårbare for støy? Eller er de rike mer sårbare, fordi de stiller større krav til sine omgivelser?

Avhandlingen viser for første gang hvordan disse sammenhengene henger sammen med størrelsen på byen man bor i. I en stor by som Oslo, betyr ikke inntekt noe for hvor mye støy man utsettes for.

De rike vil gjerne bo sentralt, og må ta med økte støynivåer på kjøpet. Mindre byer er mer preget av tradisjonell bystruktur. De billigste boligene er i sentrum og de dyreste i stille randsoner. Men alle er like sårbare: fattig og rik reagerer likt på det samme støynivået.

I motsetning til en del andre studier klarte man ikke å påvise noen sammenheng mellom støy og hjerte-karsykdommer. Det har vært foreslått at støy kan forårsake slike sykdommer gjennom søvnforstyrrelser.

I studien fant Fyhri ingen slik sammenheng. Trafikken forstyrrer søvnen for noen, men andre forhold som sykdom og psykiske plager er en langt større kilde til søvnløshet. Generelt finner vi at folks sårbarhet betyr mye for deres støyopplevelse. Siden sårbare mennesker er mer utsatt for fysiske helseplager, må vi ta hensyn til dette når man skal konkludere om støyens helsevirkninger.
 

 

Disputsen fant sted 24. aug. 2011 12:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger