Du er her

  • > Det svenske höghastighetstågsprojektet er svært ulønnsomt

Det svenske höghastighetstågsprojektet er svært ulønnsomt

TØI har kvalitetssikret svenske analyser.

Dagens Nyheter har i noen artiklar siste uken (april 2019) initiert en diskusjon om analysene av det svenske höghastighetstågsprojektet. Deretter har Miljöpartiet i Sveriges riksdag krevd et svar av generaldirektøren for Trafikverket hvorfor ikke en annen prognosemodell anvendes.

Det svenske höghastighetstågsprosjektet framstår som svært ulønnsomt ifølge beregninger gjort ved TØI. Foto: Trafikverket

TØI har kvalitetssikret de svenske analysene og vår konklusjon er:

Det analyserte alternativet gir høy utnyttelse av togene, og nyttegevinster for trafikantene, med en nåverdi på hele 111,5 milliarder kroner, men beregningene viser at konseptet er sterkt ulønnsomt. Den enkle forklaringen er at investeringskostnaden på nominelt 233 milliarder kroner, er svært stor. Gitt øvrige komponenter i nyttekostnadsanalysen, må investeringskostnaden mer enn halveres for å få positiv nettonytte av prosjektet. Dette må ansees som lite realistisk uten at prosjektet endres drastisk.

Det naturlige hadde vært at svenske politikere spurte Trafikverket om hvordan prosjektet kan gjøres bedre reelt sett. I steden ser det ut som man håper en ny prognosemodell skal gjøre prosjektet bedre.

Vår vurdering, etter å ha analysert prosjektet og med god kjennskap om de prognosemodellene Trafikverket anvender, og den alternative modellen som Dagens Nyheter skriver om, er at prosjektet er sterkt samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Transportberegningene som er utført av Trafikverket ser ut til å gi høye markedsandeler for høyhastighetstogene mellom Stockholm og henholdsvis Malmö og Göteborg. Det ser ikke ut som alternativene til høyhastighetstogene har for store markedsandeler og dermed har man ikke beregnet for få reisende på høyhastighetstogene. Den største posten i nytteberegningene er nytten for de reisende. Denne bygger på Trafikverkets modell og får dermed ikke med seg lange reiser over flere transportmidler og heller ikke alle relevante reiser over Øresund. Dette er etter vår vurdering begrensede størrelser i forhold til den brukernytten som er beregnet, prosjektet er fortsatt sterkt ulønnsomt.

Trafikverkets modell er tilsvarvande den modellen som anvendes i norsk infrastrukturplanering og er state-of-the-art i denne type av prognoser. Modellen er godt dokumentert og bygger på aktuell data.  Naturligtvis finnes det forbedringsmuligheter, men noen alternativ modell som i sin helhet kan erstatte denne finnes ikke. Den modellen Dagens Nyheter skriver om, och som også har ingått i vår granskning, har muligheter for en mer detaljert og realistisk behandling av kollektivtilbudets betydning for etterspørselen og fordeling av denne på ulike linjer. Det er spesielt relevant om en vil vurdere alternative modeller for bruken av nye baner med hensyn til reguleringsregime for selskaper som opererer togene, som krav til stopp, åpningstid, prissetting mv. Men i dag vet vi lite om hvordan operatøren av høyhastighetstogene kommer til å reguleres eller agere.

Prosjektet framstår som svært ulønnsomt. Modeller og samfunnsøkonomiske analyser er til støtte for beslutstakerne  og de svenske politikerne kan naturligvis ta hvilket valg de vil; det er de svenske skattebetalene som betaler. Men å gjøre dette valget til et spørsmål om modell er ikke å ta ansvar for besluttningen. I dette tilfellet  ser det ut at Trafikverket har et godt underlag.

Rapport:
Høyhastighetstog i Sverige – beregningsverktøy og resultater TØI rapport 1537/2016 Forfattere: Kjell Werner Johansen, Gunnar Lindberg

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger