Du er her

  • > De fleste norske barn går fortsatt til skolen

De fleste norske barn går fortsatt til skolen

De fleste norske barn går fortsatt til skolen viser en ny undersøkelse, men andelen som blir kjørt har økt noe siden 1970-tallet. Forskjellene er også store mellom by og land.

Nær 60 prosent av barna gikk til skolen på intervjudagen, og enda flere gikk hjem igjen. Foto: Are Wormn

Over 3000 barn i alderen 7 til 15 år og deres foreldre svarte i 2010 på et spørreskjema om barnas daglige reiser og hvordan de leker i hverdagen. Undersøkelsen ble gjennomført i Akershus, Oslo og Buskerud og er en del av en større internasjonal undersøkelse.

Nær 60 prosent av barna gikk til skolen på intervjudagen, mens 16 prosent ble kjørt i bil. Flertallet (56 prosent) er veldig trygge når de er ute i sitt eget nabolag, og svært få (7 prosent) er utrygge.

Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser at det har skjedd en betydelig dreining fra gange til mer kjøring i privatbil fra slutten av 70 tallet og til nå. Denne endringen er imidlertid mest merkbar blant de minste barna. For eldre barn bli noe av dreiningen oppveid av en økt andel som sykler.

Det har ikke skjedd store endringer siden 2005. Tallene kan tyde på at trenden fra 70-tallet hvor en økende andel kjøres til skolen, har stoppet opp.

De geografiske forskjellene er store. Det er langt flere barn som går til skolen i Oslo (79 prosent) enn i Buskerud og Akershus (47 og 44 prosent). Buskerud har den høyeste andelen som blir kjørt i bil (27 prosent).

Forskjellene mellom områder er enda tydeligere dersom man ser på hva slags geografiske områder skolene befinner seg i. Det er langt høyere andel barn som går i byområder enn utenfor byene.

Også når det gjelder trygghetsfølelse i nabolaget, ser man tydelige forskjeller mellom de forskjellige geografiske områdetypene. Jo mer urbane områdene er, jo mer utrygge føler barna seg. Mens 50 prosent av barna i indre by er veldig trygge, er denne andelen på 62 prosent i distriktet.

Rapport:
Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud. TØI rapport 1139/2011. Av Aslak Fyhri og Beate Elvebakk
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger