Du er her

  • > Bilreisende i Oslo verdsetter tiden høyere enn gjennomsnittet

Bilreisende i Oslo verdsetter tiden høyere enn gjennomsnittet

Bilreisende i Oslo verdsetter tidsbesparelser høyere enn gjennomsnittet for hele landet. For kollektivreisende, derimot, er det ingen tydelige regionale forskjeller i hvordan man verdsetter reisetid.

Dette kommer fram i en studie av hvordan verdien av reisetid varierer regionalt for ulike transportmidler.

For bilreiser finner vi en nasjonal tidsverdi på 69 kr/t for reiser under 100 km. Videre beregner vi en verdi av reisetid på 97 kr/t for Oslo. Det er dermed trolig at bilreisende i Oslo verdsetter tidsbesparelser høyere enn ellers i landet.  

 

 

Bilreiser under 100 km

Reiser til/fra arbeid

Andre private reiser

Alle private reiser

Oslo

101

95

97

Oslo og Akershus

87

72

75

Nasjonalt

77

66

69

 

For kollektivreiser i hele landet samlet finner vi en verdi på reisetid på 50 kr/t for reiser under 100 km. Den estimerte tidsverdien for Oslo er 48 kr/t. Det er dermed lite som tyder på at tidsverdien for kollektivtrafikanter i Oslo avviker nevneverdig fra nasjonalt nivå  

 

 

Kollektivreiser under 100 km

Reiser til/fra arbeid

Andre private reiser

Alle private reiser

Oslo

53

44

48

Oslo og Akershus

63

49

55

Nasjonalt

58

45

50

 

Våre resultater viser dermed at tidsverdien for kollektivreisende er relativt lik regionalt som nasjonalt. For bilreisende er tidsverdien høyere i Oslo enn på nasjonalt nivå. Studien er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Rapport:
Regional variasjon i verdien av reisetid. TØI rapport 1238/2012. Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse og Farideh Ramjerdi

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger