Du er her

  • > Alkolås gir bedre trafikksikkerhet

Alkolås gir bedre trafikksikkerhet

Alkolås er et effektivt tiltak for å hindre at promilledømte på nytt kjører i beruset tilstand. Det viser en evaluering som TØI har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket. Ifølge rapporten har den svenske forsøksordningen ført til en langvarig effekt med mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne.
Vinteren 1999 startet man i Sverige en prøveordning med frivillig bruk av alkolås for promilledømte. De dømte fikk tilbud om å beholde førerkortet mot at det ble installert alkolås i bilen og at de deltok i et to-årig oppfølgingsprogram. Ordningen var i starten begrenset til privatbilister i tre fylker, men ble i 2003 utvidet til hele landet og alle førerkortklasser bortsett fra den for motorsykkel. Promillekjøring er i Sverige som i Norge en av de viktigste årsakene til ulykker i trafikken.

En alkolås er en elektronisk innretning som gjør det umulig å starte bilen dersom føreren er påvirket av alkohol. De som velger å få installert alkolås forplikter seg også til å få denne kontrollert hver annen måned, og avlegge blod- og urinprøve i forbindelse med en legekontroll hver tredje måned. I det andre året av programmet er de medisinske kravene enda strengere. Deltakerne måtte da også påvise en edruelig livsstil.

Dersom de oppfyller alle kravene i to-års perioden, får de beholde førerkortet. De som ikke klarer kravene, blir utestengt fra ordningen og må ta den ordinære straffereaksjonen med inndragning av førekortet for en kortere eller lengre periode.

Omkring halvparten av de som deltar klarer ikke å gjennomføre programmet. De fleste faller fra i løpet av det andre året.

Undersøkelsen viser at ordningen har hatt en positiv effekt på trafikksikkerheten blant de som har deltatt i programmet. Andelen promillekjørere og trafikkulykker med personskade har gått ned. Evalueringen viser at de som deltar i programmet drikker mindre. Det er også ting som kan tyde på at deltakelsen har en positiv varig effekt på alkoholvanene til deltakerne. I tillegg er det grunn til å tro at programmet også gjør deltakerne bedre i stand til å skille alkohol og bilkjøring.

I Sverige blir omkring 11 000 personer dømt for promillekjøring årlig. Av disse har 11 prosent av de som ble dømt for grov promillekjøring, det vil si med over én i promille, deltatt i forsøket. En årsak til den lave deltakelsen er at de promilledømte selv må betale alle utgifter til montering av alkolås samt oppfølging. Hele opplegget koser omkring 55 000 kroner.

De høye kostnadene er den viktigste årsaken til at mange sier nei til delta, viser undersøkelsen. Mange oppgir at de ville deltatt om kostnadene hadde vært lavere, og enda flere ville deltatt om det hadde vært gratis. En del har heller ikke fått tilstrekkelig informasjon om ordningen.

Rapporten fra TØI konkluderer med at resultatene fra ordningen er så lovende at den bør gjøres permanent. Ordningen er samfunnsmessig lønnsom. For å omfatte flest mulig bør det vurderes om den kan gjøres billigere eller gratis. Rapporten inneholder også andre forslag til forbedring av ordningen.

Les sammendraget eller hele rapporten her:  Forsøk med alkolås i Sverige. Evaluering av forsøksordning med betinget førerkortinndragning ved promillekjøring.  TØI rapport 905/2007. Av Terje Assum og Susanne Nordbakke

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger