Du er her

  • > 25 prosent av lastebiltransporten kan overføres til sjø eller bane

25 prosent av lastebiltransporten kan overføres til sjø eller bane

Omkring en fjerdedel av godstransportarbeidet med lastebil i Norge har et potensial for å kunne overføres til sjø eller jernbane.

Regjeringen har i forbindelse med utarbeiding av Nasjonal transportplan et ønske om at gods skal overføres fra veg til sjø og bane. Transportøkonomisk institutt har i den forbindelse oppdatert kunnskapen om faktiske konkurranseflater mellom veg, sjø og jernbane.

Om man regner i antall tonn er det under fem prosent av godset med lastebil som har et potensial for å kunne overføres til sjø eller bane. Årsaken er at mange av lastebiltransportene er svært korte.

Markedsandeler
Jernbanen står kun for 3 prosent av total innenriks godstransport målt i antall tonn, sjøtransporten står for 9 prosent og 88 prosent transporteres med lastebil. Hele 75 prosent av all tonnasje med lastebil blir fraktet på distanser kortere enn 50 kilometer mens jernbane og sjøtransport er sterkest på lange transporter.

Ser man på transportarbeid regnet i tonnkilometer blir følgelig bildet et annet. Da har lastebil en andel på 49 prosent, skip 43 prosent og jernbane 8 prosent.

Ulike korridorer

Årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på jernbanens hovedrelasjoner (gjennomsnitt 2007-2009).

For transport mellom Oslo og de store byene i Norge er jernbanetransport et mye brukt transportmiddel. Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er de to tyngste jernbanerelasjonene innenriks i Norge. Jernbanetransport til Trondheim inkluderer også gods som skal videre nordover, men som omlastes i Trondheim. Jernbaneandelen er høyest på relasjonene til/fra Nord-Norge og til/fra Bergen (se diagram).

Under fem prosent av godsmengden
Totalt ble det fraktet 295 millioner tonn gods på norsk område i 2008. Av dette var det kun 12,7 millioner tonn som ble fraktet lengre enn 30 mil som regnes som en kritisk grense for overføring til sjø eller jernbane, og som hadde kortere distanse enn 25 km til jernbane- eller havneterminal i hver ende av transporten. I forhold til dagens godsvolumer på jernbane, som utgjorde ca 9 millioner tonn i 2008, gir imidlertid dette et potensial for en dobling av jernbanetransporten.

En fjerdedel av transportarbeidet
Målt i transportarbeid er overføringspotensialet større. Godstransportarbeidet på norsk område er på ca 20 milliarder tonnkilometer. En femtedel av dette er transporter som er over 30 mil og som samtidig har enten jernbane- eller havneterminal kortere enn 25 kilometer fra start- eller endepunktet. Det er disse transportene som man anser som potensielt mulige å overføre til jernbane eller sjøtransport.

Virkemidler for overføring til jernbane
.De tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane i forhold til kostnadene er (i prioritert rekkefølge):
• Reduserte terminalkostnader for jernbanetransporter
• Reduserte distansekostnader for jernbane
• Reduserte terminalkostnader både i jernbane- og havneterminaler
• Økte drivstoffavgifter for vegtransport


Virkemidler for overføring til sjø
De tiltakene som gir største overføring til sjø i forhold til kostnadene ved tiltakene er (i prioritert rekkefølge):
• Reduserte terminalkostnader i havnene
• Økte drivstoffavgifter
• Reduserte terminalkostnader bade i jernbane- og havneterminaler


Rapport:
Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av god. TØI rapport 1195/2012. Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger