Du er her

Utvikling av sentrum og knutepunkter er best for klimaet

Arbeidsplasser og boliger lokalisert i knutepunkter genererer mindre biltrafikk per bosatt og per ansatt enn lokalisering i områder utenfor knutepunkter.

Knutepunkter genererer mindre biltrafikk enn mer spredt lokaliering av boliger og arbeidsplasser.

Dette viser en ny rapport fra TØI. Rapporten viser videre at de trafikkreduserende effektene er vesentlig høyere for sentrum og indre by enn for knutepunktene utenfor sentrum. Det betyr at byer som ønsker å minimere trafikkmengder og klimagassutslipp bør lokalisere nye boliger og arbeidsplasser i og ved sentrum, og dernest i knutepunkter utenfor sentrum.

De trafikkreduserende effektene av å lokalisere boliger og arbeidsplasser i knutepunkter kan økes, i hovedsak ved å redusere tilgjengeligheten til bil, bedre tilrettelegging for sykling og ved å gjøre knutepunktene mer gangvennlige og bymessige. Analysene tyder på at god tilgang på handel og service i gangavstand gir mindre bilbruk og mer gåing.

Rapporten bygger på studier fire knutepunkter i tre ulike byer; Vågsbygd i Kristiansand, Danmarks plass i Bergen, Nydalen-Storo og Bryn-Helsfyr i Oslo. For alle stedene er det beregnet trafikkmengder og innhentet data om ulike egenskaper ved knutepunktene (registerdata, registreringer, intervjuer), og analysert hvordan ulike egenskaper ved områdene påvirker hvor mye trafikk som genereres.

Rapprt:
Klima- og transporteffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. TØI rapport 1575/2017.
Forfattere: Aud Tennøy, Frants Gundersen, Oddrun Helen Hagen, Marianne Knapskog og Tanu Priya Uteng

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger