Du er her

Usikkerhet en barriere for bruk av kollektivtransport

Forventninger om problemer på reisen gjør at mange med nedsatt funksjonsevne ikke reiser kollektivt.  

Det viser en ny litteraturgjennomgang som har hatt til hensikt å finne ut mer om hvorfor mange med nedsatt funksjonsevne velger å ikke reise med kollektivtransport.

Universell utforming er høyt på dagsorden i Norge, men det er gjort få studier av hvorfor ikke-bruker unngår å reise kollektivt. Likevel finner vi at antakelsen om at reisen vil by på utfordringer sannsynligvis gjør at mange med nedsatt funksjonsevne velger å ikke reise kollektivt. Forventninger om utfordringer knytter seg til fysiske barrierer, samt kognitive barrierer knyttet til informasjon og orientering.

TØI har gjort litteraturgjennomgangen på oppdrag fra Deltasenteret. Forskerne har søkt spesielt etter studier som omhandler ikke-brukere av kollektivtransport, ettersom disse vil ha en annen oppfatning av utfordringer og muligheter knyttet til kollektivreisen enn brukere. Funnene i rapporten indikerer at det er gjort lite forskning på dette området. Etter grundige litteratursøk ble kun én relevant studie funnet.

Gjennomgangen viser at det bør gjøres mer forskning på området dersom målet er å forstå hvorfor mange med nedsatt funksjonsevne ikke reiser kollektivt.

Kollektivtransport for alle - hva vet vi om de som faller utenfor? TØI rapport 1381/2014 Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger