Du er her

Ulike informasjonssystemer hindrer universell utforming på stasjonsområder

I ulike bygg på samme stasjonsområde må brukerne forholde seg til ulike lede- og informasjonssystemer. Dette skaper barrierer mot å reise kollektivt.

Det viser en ny undersøkelse av universell utforming på stasjonsområdene Lillestrøm og Hamar som TØI har gjennomført på oppdrag fra Delta-senteret.

Det kan være utfordrende for personer med funksjonsnedsettelser å finne frem i ulike informasjons- og orienteringssystemer når de reiser kollektivt. Undersøkelsen viser at det ikke fantes noen form for koordinering mellom systemene for buss og tog på stasjonsområdene. Informasjons- og orienteringssystemet er ikke lagt opp på en enhetlig måte, og tiltakene tilpasset enkeltgrupper bærer preg av tilfeldig plassering. Synshemmede er den gruppen som opplever flest utfordringer.

Fysiske løsninger ivaretar tilgjengelighet for alle på begge stasjonsområdene, men hindringer som reklameskilt og søppelkasser gjorde at de fysiske løsningene ikke fungerer så godt som de kunne ha gjort.

Universell utforming av stasjonsområder er viktig for at flere skal ha mulighet til å reise kollektivt. Formålet med undersøkelsen er å forstå hvordan personer med ulike funksjonsnedsettelser opplever større stasjonsområder, hva som er barrierene for bruk av stasjonsområder, og hvilke forbedringsmuligheter som finnes.

Undersøkelsen baserer seg på intervju med 16 personer med bevegelses- hørsels og synshemminger, samt personer med kognitive vansker. Undersøkelsen er en følgeundersøkelse. Det betyr at intervjuerne har fulgt personer med funksjonsnedsettelser rundt på to ulike stasjonsområder, for å kartlegge hva de mener er gode løsninger, barrierer og utfordringer. Kartleggingen ble etterfulgt av en samtale for å finne ut mer om informantenes reisevaner og opplevelse av kollektivsystemet.

Rapport: Universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne. TØI rapport 1470/2016. Forfattere: Julie Runde Krogstad og Eva-Gurine Skartland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger