Du er her

Uklart kommunalt ansvar hemmer kollektivtransporten

Norske kommuner har et lite og uklart ansvar for kollektivtransporten sammenliknet med Danmark og Sverige hvor dette er en lovpålagt kommunal oppgave.

Illustrasjonsfoto: Harald Aas

Dette viser en oversikt over hovedlinjer i organiseringen av kollektiv og offentlig betalt transport i fire nordiske landene (Sverige, Danmark, Finland og Norge) utarbeidet av TØI.

Organiseringen gjenspeiler hvordan den offentlige forvaltningen i disse landene er ordnet, med ulik rollefordeling mellom staten, kommunene og et regionalt mellomnivå.

På grunn av sterkt varierende geografi, næringsliv og demografi, er behovet for lokal/kommunal tilpasning av transportsystemet større i Norge enn i resten av Norden. Dermed er ulempene ved manglende kommunalt engasjement, liten økonomisk handlefrihet og svakere faglig/administrativ statlig støtte, særlig store i Norge, fremgår det av rapporten.

Ut fra sammenlikninger av erfaringene i våre naboland, foreslår rapporten tre punkter som kan være verdt å se nærmere på:

1. Samle ansvaret for all kollektiv og regional transport til ett administrasjonsselskap i hver region, med de ulike kjøpere av tjenester som avtalepartnere/medeiere. På denne måten kan tilbudet forenkles for brukerne, driften effektiviseres og konkurranseutsettingen av operasjonene gi de ønskete resultater.

2. Det bør vurderes å la kommunene, i tråd med erfaringene fra Sverige og Danmark, få en mye sterkere rolle, politisk, faglig og økonomisk, i utviklingen av kollektivtransporten.

3. Det er bred enighet i fagmiljøene i Norden om at samordning av ulike transportoppgaver er nødvendig for å få til god kvalitet på det offentlige transporttilbudet, og da særlig i spredtbygde distrikter. Løsningene med reisesentraler i Finland og fleksibel, anropstyrt bestillingstrafikk i Danmark og Sverige, kan være interessante også for norske forhold. 

Rapport:
Organisering av kollektiv og offentlig transport i Norden. En oversikt. TØI-rapport 996/2008. Av Gustav Nielsen og Jan Usterud Hanssen.

 

Kommentarer

  • Hjemmeside http://

    legg inn en kommentar om du mener noe om denne artikkelen

Legg til kommentar

Felter merket med fet tekst må fylles ut
Skriv inn sikkerhetskoden fra bildet under (forklaring)
captcha (n/a)
Er koden uleselig klikk her for å lage en ny
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger