Du er her

Tromsø 2018: Høye miljøambisjoner, men svak oppfølging

OL-søknaden Tromsø 2018 fortjener honnør for høye miljøambisjoner. Men søknaden er svak når det gjelder å konkretisere hvordan miljømålene skal oppnås.

Dette slås fast i en rapport fra Transportøkonomisk institutt som har vurdert miljøvirkningen av et eventuelt OL i Tromsø i 2018.

Ifølge søknaden skal verdier som ”Clean Games” og ”Environmental fair play” være sentrale. ”OL i Tromsø 2018 skal være selve definisjonen på hvordan man gjennomfører arrangementer etter nullforurensningsprinsippet”, ifølge søknaden.

Energibehovet under lekene skal dekkes av ren energi og/eller fornybar energi.

”Det er vanskelig å se at dette vil være mulig all den tid så store deler av transporten knyttet til lekene vil være flytransport”, heter det i rapporten. Det påpekes også at oppmerksomheten omkring dette spørsmålet er minimal i søknaden.
Det forutsettes bruk av klimakvoter i alle faser av arrangementet, men det foreligger ikke noen anslag for hvor mange tonn klimagasser arrangementet vil produsere, og heller ikke hvor mye kjøp av nødvendige kvoter vil koste.

Også temaet naturinngrep er lite omtalt i søknaden. Rapporten mener det er påfallende at man etter den forrige søknaden om 2014-OL ikke satte i gang de naturfaglige utredningene som det er behov for. Det er nå svært kort tid til å gjennomføre slike utredninger før en eventuell søknad må sendes IOC.

Søknaden belyser i liten grad hvorvidt anleggene vil kunne sikres en effektiv etterbruk. Det er også lagt lite vekt på at infrastrukturen utover idrettsanleggene skal utvikles slik at den kan skape varige verdier for Tromsø-samfunnet.

Anslaget om en økning i turismen på 70 prosent som en følge av oppmerksomheten rundt vinterlekene, vurderes som svært optimistisk.

Evalueringsrapporten skryter av enkelte miljøløsninger i søknaden. Det planlagte mediesenteret ser ut til å ha god etterbruk, det samme gjelder deltakerlandsbyen. Bruk av cruiseskip til innkvartering betegnes som innovativ, selv om det er utfordringer i forhold til utslipp av NOx, SO2 etc.

Rapporten konkluderer med at det er betydelige målkonflikter mellom å gjøre Tromsø-OL til en spydspiss i klimakampen, slik som søknaden skisserer, og å arrangere OL. Organisasjonen bør framover innse at et slikt arrangement vil ha betydelige miljømessige konsekvenser som det bør arbeides for å gjøre så små som mulig, heter det i evalueringsrapporten.

Rapporten er laget på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Rapport:
Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø. TØI-rapport 946/2008. Av Arvid Strand og Petter Næss.


      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger