Du er her

Tettere samarbeid kan gi bedre kollektivtransport

Oppland fylkeskommune anbefales å inngå et tettere samarbeid med kommunene om utvikling av kollektivtransporten for å møte utfordringene knyttet til økende kostnader, demografiske endringer og forventninger fra befolkningen om et bedre tilbud.

Dette framkommer i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten er et bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009 – 2015.

Kollektivtransporten i Oppland er markedsmessig nede på ”grunnfjellet”, men utfører viktige samfunnsoppgaver i distriktene. Den koster om lag en halv milliard kroner i året, hvorav 85 prosent dekkes over offentlige budsjetter. Målt i andel reiser og kostnader er skoleskyss den største oppgaven.

Hele 63 prosent av elevene i videregående skole har offentlig betalt skoleskyss. Utenom byene Lillehammer og Gjøvik er skoletransportene og andre offentlig betalte transporter helt dominerende.

For å møte utfordringer knyttet til økende kostnader, demografiske endringer og forventninger om bedre tilbud, anbefales det at fylkeskommunen inngår et sterkere samarbeid med kommunene, slik at de får et mer direkte ansvar for tilbudet i lokalsamfunnene.

Rapport:
Kollektivtransport i Oppland. Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009 – 2015. TØI-rapport 1017/2009. Av Gustav Nielsen og Tanja Loftsgarden.

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger