Du er her

Taxiregulering må knyttes til lokale forhold

Kundenes sikkerhet, kvalitet på tilbudet, konkurranse mellom transportmidler, miljø, sosiale forhold og kriminell adferd er viktige årsaker til at myndighetene ønsker å regulere drosjenæringen. Hvilke typer reguleringer som fungerer best vil avhenge av de lokale forholdene.

Det er tre hovedtyper reguleringer av drosjenæringen; kvantitative, kvalitative og økonomiske.

Rapporten oppsummerer kunnskap om regulering av drosjenæringen i urbane strøk. Dette inkluderer analyser av de ulike markedssegmentene, praiing på gata, holdeplass, forhåndsbestilling og kontraktsmarkedene.

Det er tre hovedtyper regulering, kvantitative, kvalitative og økonomiske. Kvantitative består i å regulere antallet kjøretøy/eller løyver. Kvalitative består i å regulere forhold som lokalkunnskap, type kjøretøy osv. Økonomiske består i å regulere pris. Hvilken form for regulering som er mest egnet vil være en avveining mellom fordelene og ulempene med de ulike reguleringsformene.

Prinsipielt vil myndighetene ha tydeligst sammenheng mellom mål og virkemiddel ved å bruke kvalitative reguleringer. Samtidig krever slike reguleringer en betydelig ressursinnsats til oppfølging samt reelle sanksjoneringsmuligheter for å være effektive.

I praksis vil de ulike formene for regulering opptre sammen. Erfaring tilsier at utformingen av reguleringene og håndhevelsen av dem er langt viktigere for utfallet enn om det styrende elementet i reguleringen er kvantitativt eller kvalitativt.

Rapport:
Drosjer som del av bytransporttilbudet. TØI rapport 1308/2014. Forfatter: Jørgen Aarhaug
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger