Du er her

Statlige virksomheter følger ikke alltid statens planretningslinjer

Staten følger egne retningslinjer for lokalisering av sine virksomheter i 63 prosent av tilfellene.

Forskere ved TØI har undersøkt hvor statlige, sivile virksomheter som flyttet eller ble etablert i perioden 2005-2016 har blitt lokalisert, og i hvilken grad lokaliseringene er i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statsbygg.

63 prosent av virksomhetene og 59 prosent av de sysselsatte var lokalisert i tråd med føringer i slike retningslinjer. Det er med andre ord et relativt stort gap mellom retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og faktiske lokalisering.

Det er ingen systematisk variasjon mellom lokalisering og bystørrelse, men det er stor variasjon mellom statlige sektorer. De statlige virksomhetene og sysselsatte ble i mindre grad lokalisert i henhold til planretningslinjene i perioden 2011 – 2016 enn i perioden 2005 – 2010.

Beslutninger om lokalisering tas i stor grad av virksomhetene selv. Lokalisering er ofte ikke et viktig kriterium. Andre hensyn veier tyngre, og da særlig (i studiens case) sykehus- og politifaglige kriterier og pris. Statens vegvesen skiller seg ut ved å legge sterk vekt på lokalisering som reduserer bilavhengighet.

Statlig virksomhet representerer ca. 10 prosent av den norske arbeidsstyrken, og inkluderer mange typer publikumsrettede funksjoner. Hvor staten lokaliserer sine virksomheter har derfor stor samfunnsmessig betydning, av flere grunner. Lokaliseringen påvirker reiseatferd, trafikkmengder, klimagassutslipp og tilgjengelighet til de statlige virksomhetene. Lokaliseringene kan bidra til å styrke sentrum og fortettingsstrategier eller de kan bidra til byspredning.

Statlige virksomheter er også viktige forbilder for andre virksomheter. Om staten ikke følger egne retningslinjer, blir det vanskelig for kommuner og fylkeskommuner å styre private utbyggere i retninger som er i tråd med retningslinjer for samordning av areal- og transportplanlegging.

Forskerne har også vurdert hvilke endringer som kan bidra til at statlig virksomhet i større grad lokaliseres i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hele rapporten: TØI-rapport 1576/2017. Statlig lokalisering – hvor og hvorfor? Forfattere: Aud Tennøy, Marianne Knapskog, Frants Gundersen, Oddrun Helen Hagen, Eva-Gurine Skartland og Kjersti Visnes Øksenholt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger