Du er her

Stagnasjon i ekspressbuss-næringen etter sterk vekst

Ekspressbussnæringen i Norge vokste kraftig mellom år 2000 og 2008. Etter det har næringen opplevd en stagnasjon og delvis tilbakegang, målt i samlet antall passasjerer og samlet linjenett.

Dette viser en rapport fra TØI som beskriver utviklingen i ekspressbussnæringen fra år 2000 til 2010. Samlet har det vært en kraftig økning siden 2000, både i antall passasjerer og i samlet rutetilbud.

Stagnasjon etter 2008
Veksten i næringen var størst i perioden 2001 til 2008. Etter 2008 har næringen opplevd en stagnasjon, og delvis tilbakegang, målt i samlet antall passasjerer og samlet linjenett. Mye av veksten må sees i direkte sammenheng med oppmykningen i retningslinjene for tildeling av nye løyver som fant sted i 2001 og 2003.

Betydelig trafikkandel
Ekspressbussene utgjør omkring seks prosent av den samlede bussflåten og står for en betydelig andel av transportarbeidet for lange personreiser. De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at buss blir benyttet på seks prosent av alle reiser over 100 kilometer.

Stor underveistrafikk
En stor andel av trafikken på ekspressbussene er undreveistrafikk. Særlig gjelder dette for linjer over 250 kilometer, hvor halvparten av de reisende reiser fra et punkt underveis på linjen, til et annet punkt underveis på linjen. Under 20 prosent reiser mellom linjens to endepunkter.

Noe offentlig støtte
Samordning av kommersielle ekspressbussruter og lokale ruter kan utgjøre et viktig tiltak for å styrke kollektivtransporten gjennom å skape et mer sammenhengende kollektivnett i Norge. Rundt en av tre ekspressbusslinjer mottar en eller annen form for tilskudd eller kompensasjon fra fylkeskommunene. Men tilskuddet er i de fleste tilfeller mindre enn 10 prosent av inntektene.

750 mill i omsetning
I 2010 var samlet omsetning i ekspressbussnæringen på ca 750 millioner kroner. Av dette var cirka 25 millioner fra det offentlige, enten som driftstilskudd eller gjennom ulike former for takstkompensasjoner (for å tilby billettpris i tråd med et bestemt fylkeskommunalt takssystem).

Færre selskaper
Antallet selskaper involvert i ekspressbussvirksomhet har nesten blitt halvvert mellom 2000 og 2010. 17 selskaper kjørte ekspressbusslinjer i 2010, mot 30 i 2000. Reduksjonen har funnet sted ved at mindre selskap har fusjonert, eller blitt kjøpt opp av større selskap.

Rapport:
Statusrapport for ekspressbussnæringen. TØI rapport 1167/2011. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Petter Christiansen og Nils Fearnley
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger