Du er her

Sentral utbygging gir lavere utslipp

En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo sentrum innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Tett utbygging i Bjørvika gir lavere klimautslipp.

Dette viser en rapport som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Rom Eiendom AS. Selskapet forvalter store sentrale områder i og ved tunge kollektivknutepunkter i mange norske byer og er opptatt av hvordan transportomfang, utslipp og andre forhold påvirkes av ulike utbyggingsstrategier.

Analysen viser at bygging av 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i stedet for å fordele dem rundt om i Oslo gir omlag 50 prosent lavere klimagassutslipp fra transport. Også utslippene av NOx og NO2 halveres. Energiforbruket til transport. reduseres med ca 30 prosent ifølge beregningene.

Selv om den konkrete analysen gjelder utbygging i Oslo sentrum, er det grunn til å tro at en tett utbygging også i andre knutepunkter vil ha en gunstig effekt på klimautslippene.

Rapport:
Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling. TØI rapport 1285/2013. Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt og Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger