Du er her

Parkering brukes ikke som virkemiddel for å påvirke bilholdet

Parkeringsnormene for næringsformål i norske og svenske byer har gradvis blitt mer restriktive. Men for boliger er det fortsatt et prinsipp at det skal være tilstrekkelig med parkering.

Det finnes liten kunnskap om sammenhengen mellom parkering og husholdenes bilhold, bilbruk og økonomi. Illustrasjonsfoto: Flemming Dahl

Dette betyr at parkering ikke brukes som virkemiddel for å påvirke bilhold.

TØI og VTI har studert grunnlaget for og målet med parkeringsnormene i seks norske og fem svenske byer. Oversikten viser at det er forskjeller i hvilket grunnlag byene har for sine normer og hvor detaljert normene er bygget opp.

Normene for næringsformål, og da særlig for utbygging i sentrale deler av byene, har gradvis blitt mer restriktive over tid. For boliger er det fortsatt et prinsipp at det skal være tilstrekkelig med parkering. Dette betyr at parkering ikke brukes som virkemiddel for å påvirke bilhold.

Både ut fra et samfunnsøkonomisk og et planteoretisk perspektiv er det undersøkt om parkerings­normene påvirker bilhold og bilbruk. To litteraturstudier viser at det er liten kunnskap om sammenhenger mellom parkering og husholdenes bilhold, bilbruk og økonomi.

Det er dermed grunn til å skaffe mer kunnskap om hvordan parkeringstilbudet ved boliger påvirker bilhold og bilbruk.

Rapport:
Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer. Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi. TØI rapport 1311/2014. Jan Usterud Hanssen, Åsa Aretun, Nils Fearnley, Robert Hrelja, Petter Christiansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger