Du er her

Osloregionen vokser mest i sentrale strøk

Til tross for trengsel i transportnettet inn mot Oslo, har Oslo og kommunene nærmest Oslo hatt størst relativ vekst i befolkning og arbeidsplasser de siste ti årene. I områdene lenger ut, er det byene som har størst framgang.

Det har vært sterkest befolkningsvekst i Oslo med dagpendlingsomlandet innenfor cirka tre kvarters arbeidsreise med tog/buss/bil. Byene lenger ut har hatt moderat til sterk vekst, mens det har vært lav til moderat vekst i distriktskommunene utenfor Oslos nære pendlingsomland.

Samarbeidsalliansen Osloregionen omfatter 78 kommuner og fire fylkeskommuner i området rundt Oslofjorden og de sørlige delene av Østlandet.  TØI, i samarbeid med NIBR, har laget et kunnskapsgrunnlag som skal brukes ved revisjon av en felles Areal- og transportstrategi som ble vedtatt i 2008.

Rapporten ser på de siste ti års utvikling innenfor temaene befolkning, bolig, næringsliv, arealbruk, transport og pendling.

Boligprisene har økt mest i Oslo de siste ti årene. Byene Hamar, Tønsberg og Drammen bryter mønsteret med fallende boligpriser med økende reiseavstand til Oslo. Drammen er den kommunen som har hatt sterkest boligprisvekst etter Oslo.

Regionen har delvis lykkes i å samle nye boliger i tettere og mer bymessig bebyggelse som sparer grøntstruktur og dyrket mark. Arbeidsplasser og offentlige bygg lokaliseres fortsatt relativt spredt. Nye fylkesplaner legger opp til et mer samlet utbyggingsmønster i framtida.

Det skjer en omfattende utbygging av motorveisystemer og jernbane som binder regionen stadig tettere sammen. Samtidig vokser biltrafikken i samme takt som i Norge for øvrig, bortsett fra i Oslo by. Bussene og næringstransporten har like store forsinkelser inn mot Oslo som for ti år siden.

Målt i antall arbeidsplasser har veksten vært størst i Oslo og omlandskommunene. Flere bykommuner utenfor Oslo har hatt sterk sysselsettingsvekst, i første rekke Kongsberg (27%), Drammen (23%), Hamar (19%) og Horten (19%). Pendlingen mot Oslo har økt i perioden, men i hovedsak fra omlandet innenfor 45 minutters reisetid.

En utfordring i fremtiden vil være å kombinere et forbedret transportsystem med byutvikling utenfor Oslo, slik at regionen når målet om en flerkjernet regional utvikling framfor mer ensidig å basere ny bosetting på lange pendlingsreiser til Oslo.

Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag. TØI-rapport: 1378/2014. Forfattere: Njål Nore, Jørgen Aarhaug, Frants Gundersen, Rolf Barlindhaug, Kjetil Sørlie

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger