Du er her

Oppfordringer om å la bilen stå hadde liten effekt

Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte luftforurensnings­situasjonen i januar 2010. De mange tiltakene som ble iverksatt hadde imidlertid begrenset virkning på trafikkmengdene og dermed på forurensningssituasjonen. Partall-/oddetallskjøring hadde størst effekt.

Forurensningssituasjonen i Bergen i januar 2010. Foto: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen.

Dette viser en evaluering utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Bergen kommune.

Den akutte luftforurensningssituasjon kom som en følge av langvarig stille kaldt vær, og konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) overskred grenseverdiene i forurensningsforskriften. Bergen kommune  satte i verk en rekke tiltak for å få folk til å sette privatbilen hjemme.

Evalueringen viser at informasjonstiltakene nådde godt ut til folk, men oppfordringen om å la bilen stå ble i liten grad etterkommet.

K ommunen fikk til et godt samarbeid med de institusjonene og offentlige organene som trengtes for å kunne iverksette ulike tiltak. Men  tiltak som ekspressbusser inn mot sentrum, reduserte parkeringsmuligheter i sentrum og innføring av sambruksfelt, førte ikke til noen vesentlig reduksjon av trafikkmengdene. Det var først da man  fredag 15. januar innførte partall- og oddetallskjøring at biltrafikken gikk ned med ca 25-30 prosent i rushtiden.

Rapporten konkluderer med at den framtidige beredskapen for slike krisesituasjoner trolig bør inneholde vesentlig færre tiltak enn det som ble satt i verk i vinter. Først og fremst ser partall- eller oddetallkjøringen ut til å virke etter hensikten på kort sikt. Dette kan eventuelt kombineres med bruk av forhøyede takster i et eller annet betalingssystem for vegbruk.

Bergen kommune opplevde at de i stor grad eide problemet da forurensningssituasjonen var på det verste, men at de i beskjeden grad hadde råderett over virkemidlene som skulle til for å takle den akutte krisen. Kommunehelsetjenesteloven kan benyttes i krisesituasjoner, men denne loven gir ikke mulighet til bruk av forenklet forelegg mot dem som for eksempel bryter et pålegg om partall- og oddetallskjøring. Da må dette forankres i Vegtrafikkloven. Sentrale myndigheter bør tilrettelegge en virkemiddelpakke som kommunene kan ta i bruk i liknende krisesituasjoner.

I tillegg til en plan for akuttberedskap er det viktig for Bergen å føre en langsiktig transportpolitikk som gjør at biltrafikken inn mot sentrum reduseres slik at man unngår at grenseverdiene overskrides. Det pekes på at årsmiddelverdiene for NO2 ligger jevnt over det som er anbefalt i forskriften. Dette er minst like alvorlig som den akutte situasjonen som Bergen opplevde i vinter.  

Rapport:
Bergen vinteren 2010  - Evaluering av tiltak mot lokal luftforurensning.
TØI-rapport 1091/2010. Forfatter(e): Arvid Strand, Harald Aas, Petter Christiansen, Vibeke Nenseth og Nils Fearnley

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger