Du er her

Nytt oppslagsverk kan styrke kommunenes parkeringspolitikk

Få kommuner tar i bruk spekteret av tilgjengelige virkemidler for å regulere parkering. En nytt hjelpemiddel kan styrke den kommunale innsatsen.

Parkering er et virkemiddel for å nå overordnete mål på flere politikkområder, blant annet nullvekstmålet. Norske kommuner har mange muligheter for å regulere parkering. 

Likevel er det få kommuner som har utformet en helhetlig parkeringspolitikk som dekker bredden av mulige tiltak. Ofte er kommunal parkeringspolitikk kun begrenset til at det angis parkeringsnormer og føring til bruk ved ny utbygging.

I en ny rapport fra TØI drøftes og gis det en systematisk beskrivelse av de viktigste parkeringstiltak som kommunene kan benytte. Beskrivelsene inkluderer positive og negative effekter og erfaringene med gjennomføring.

Det er laget et faktaark for hvert parkeringstiltak. Rapporten identifiserer og beskriver hvilke muligheter og begrensninger som er knyttet til de tiltakene som kan inngå i en helhetlig kommunal parkeringspolitikk og det vises til en rekke eksempler. 

Rapporten ser på faktorer som parkeringstilgjengelighet og lokalisering, transport til arbeid, parkering ved bolig og ulike lokale miljøforhold, som luftforurensing, støy og trafikksikkerhet. I rapporten trekkes det frem at:

  • de aller fleste har et godt parkeringstilbud ved egen bolig
  • økte avstander mellom bolig og parkeringsplass hindrer ikke at bilen kan brukes, men det reduserer fordelen ved å bruke bil sammenlignet med bruk av gåing, sykling og kollektivtransport.
  • bilandelen på arbeidsreiser blir nesten halvert når det er vanskelig å parkere sammenlignet med tilfeller hvor det er lett å parkere
  • Gjennom bevisst planlegging og regulering kan parkeringspolitikk bidra til å begrense biltrafikk i sentrale deler av by og tettsteder og skape mer trivelige og attraktive sentrums- eller boområder. De nære omgivelsene kan bli mer trafikksikre når bilen ikke lenger får parkere overalt. Dette kan oppnås ved å samle parkeringen i randsonen av sentrum, reservere parkering til bosatte, reservere parkering til nullutslippsbiler eller benytte avgift for å styre bruken.

Rapporten er skrevet på oppdrag av KS.

Hele rapporten: Parkering – virkemidler og effekter. TØI-rapport 1493/2016 Forfattere: Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen, Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger