Du er her

Ny bok om konsekvensutredninger

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.

I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.

Spørsmål som tas opp er blant annet:

- Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?
- Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?
- Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?
- Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?
- Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?

I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark.

De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger. Bokens målgruppe er todelt. For det første er den ment som en lærebok for studenter. For det andre er den beregnet på alle som kommer i befatning med konsekvensutredninger i sitt arbeid.

Aud Tennøy og Arvid Strand ved TØI har bidratt med et kapittel i boka.

Tittel:
Konsekvensutredninger (Innbundet) rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Redaktører:  Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger