Du er her

Nordiske hovedsteder prioriterer fotgjengere

København, Stockholm og Helsinki planlegger ytterligere tiltak som prioriterer myke trafikanter i sine sentrumsområder.

Foto: Shutterstock

I en ny rapport beskrives bilfrie sentrumsområder i de nordiske hovedstedene; Helsinki, Stockholm og København. I disse byene finnes sammenhengende områder der fotgjengere prioriteres på ulike måter, for eksempel i form av gågater. Områdene er av ulik størrelse og har ulik trafikkregulering.

Ingen av de tre byenes sentrumsområder er helt bilfrie. Det er forskjellige unntak, blant annet for vareleveranser innenfor gitte tidspunkt. I Helsinki er deler av vareleveringen flyttet under bakken. I både København og Stockholm er det leveringspunkt for omlastning som avlaster det bilfrie området. I de tre byene er det god tilgang til gateparkering utenfor og p-hus rundt det bilfrie området, men noen steder er det også avgiftsbelagte plasser innenfor det bilfrie området.

Det er en kjent tematikk i byene at konfliktsituasjoner kan oppstå også mellom myke trafikanter, og gode bilfrie områder synes å innebære en viss separering mellom gående og syklende.

Felles for byene er at de alle arbeider strategisk med ytterligere prioriteringer av fotgjengere og vurderer myke trafikanter som en viktig bidragsyter til et aktivt byliv. Ingen av byene ser ut til å planlegge tilsvarende utvidelser som planlegges i Oslo.

Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. I rapporten kan planleggere og andre interesserte få innblikk i ulike løsninger som er etablert i de nordiske hovedstedene.

Rapporten er utarbeidet med midler fra Statens vegvesen (SVV) og Nordisk vägforum (NVF).

Hele rapporten: Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer. TØI-rapport: 1552/2017. Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Anders Tønnesen, Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger