Du er her

Mindre bilkjøring med knutepunktutvikling

Bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder i Oslo-området vil redusere bilbruken.

Forskere på TØI har undersøkt om byutvikling ved knutepunkt i områder rundt Oslo vil føre til at folk kjører mindre bil. Undersøkelsen er gjort i ulike områder: forstadsområder som Lysaker, Sandvika, Asker, Ski og Lillestrøm, byer relativt nær, som Drammen og Moss og byer lenger ut, som Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg og Hamar. Analysene viser at knutepunktutvikling gir en effekt, men at den varierer.

I forstadsområder (eksempel Ski) gir bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder en gjennomsnittlig reduksjon i antall kjøretøykilometer med bil på 0,5 % per bosatt og 17 % per ansatt, sammenlignet med en ikke-sentral lokalisering.

I byer relativt nær Oslo (eksempel Moss) gir bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder en gjennomsnittlig reduksjon i antall kjøretøykilometer med bil på 21 % per bosatt og 35 % per ansatt, sammenlignet med en ikke-sentral lokalisering.

I byer lenger ut (eksempel Hamar) vil en tilsvarende utvikling av bolig- og arbeidsplassetablering gi en gjennomsnittlig reduksjon i antall kjøretøykilometer med bil på 21 % per bosatt og 14 % per ansatt, sammenlignet med en ikke-sentral lokalisering.

Det kan synes overraskende at byer relativt nær Oslo (eksempel Moss) totalt får størst miljøeffekt av sentral versus ikke-sentral lokalisering. En grunn til at det kan være slik er at forstadsområdene til Oslo (eksempel Ski) er forsteder fremfor egne ‘byer’, og derfor har større grad av bilbruk. Byer relativt nær Oslo er på sin side selvstendige byer et lite stykke utenfor Oslo. En mer utpreget bystruktur kan bidra til økt grad av kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Også for byer lenger ut (eksempel Hamar) ser vi at sentral utvikling bidrar til mer miljøvennlig reiser.

Hele rapporten: TØI rapport 1550/2017. Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser. Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt og Fredrik Alexander Gregersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger