Du er her

Miljø-, areal- og transportplanlegging i Hamarregionen

Transportøkonomisk institutt har vært engasjert i forbindelse med revisjon av Fylkesplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) som omfatter 13 by og tettsteder i Hamarregionen.

Utgangspunktet for det første SMAT-planarbeidet var å finne fram til rimelige avveininger mellom by- og tettstedsutvikling og vern av noe av landets beste åkerjord. Ved revisjonen er dette hensynet videreført, samtidig som utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skal skje på en mest mulig bærekraftig måte.

Dette har resultert i utforming av to prinsipper som bør ligge til grunn for arbeidet med fylkesdelplanen.

For det første at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir opphav til minst mulig transport, og for det andre at lokalisering av ny aktivitet foretas på lokaliteter som støtter opp om eksisterende tettsteder heller enn som etablering av nye tettstedsdannelser. Dette innebærer for øvrig å bygge videre på de prinsippene som ble lagt til grunn da planen ble utarbeidet første gang i 2000.

Ved revisjonen foreslår vi å åpne opp grensene for SMAT-planen slik at større områder enn dem som er utbygget, planavklart eller foreslått til utbygging kommer innenfor planområdets grenser. Det innebærer at målene og retningslinjene for planen får en mer aktiv rolle å spille i den løpende utviklingen av nye planområder innenfor planområdet - og i å for seg også utenfor dette.

Konsekvensutredning for revisjon av fylkesdelplan for SMAT 2000-2030. TØI-rapport 971/2008. Av Arvid Strand, Jan Usterud Hanssen, Tore Leite, Gustav Nielsen, Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger