Du er her

Mangelfull kunnskap om arbeidsvilkårene i transportsektoren

Kunnskapen om  arbeidsforholdene i transportsektoren er svært mangelfull. Omfanget av kabotasje og lavtlønnskonkurranse fra utenlandske sjåfører innen godstransport- og turbilsektoren er økende og påvirker arbeidsforholdene også for norske arbeidstakere.

Endringer i regelverket og økt internasjonal konkurranse har skapt bekymring for arbeidsvilkårene i transportsektoren. Forskere ved Transportøkonomisk institutt har sammen med forskere ved Fafo sett nærmere på dette i et  forprosjektet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Studien inngår som en del av et nytt bransjeprogram for transport.  I tillegg til en bred beskrivelse av utviklingen i bransjen, har man sett på hvilke utfordringer og kunnskapsmangler man står overfor.

Forstudien finner at transportbransjen særlig står overfor utfordringer  knyttet til lavlønnskonkurranse fra utenlandske sjåfører. Utfordringene synes å være størst innenfor godstransport- og turbilsektoren. En mer dyptgående forståelse av forholdene innen bransjen er viktig for å vurdere tiltak og skape en felles virkelighetsforståelse mellom partene.

Kabotasjekjøring, det vil si utenlandske kjøretøys fraktoppdrag innenlands i Norge, har et regelverk og registreringsregime som gjør det vanskelig å anslå omfanget av slik kjøring i Norge. Et senere hovedprosjekt må søke å få kartlagt omfanget av denne kjøringen. Videre bør en se på hvilke nasjonale handlingsrom som ligger innenfor juridiske gråsoner og definisjonsproblematikk i eksisterende EU-regelverk. Også kontroll- og tilsynsmyndighetenes rolle, og muligheter for kontrolltiltak innenfor lovverket, bør belyses.

Det er også omfattende mangler i kunnskapen om utenlandske sjåførers ansettelses- og lønnsforhold. Til tross for en rekke metodiske utfordringer er det viktig å få oversikt over dette. Men også norske transportforetaks bruk av utenlandske operatører og sjåfører må kartlegges.

For drosjesektorens del blir det påvist en nærmest total kunnskapsmangel hva ansettelsesforhold angår. Den økende konkurranseutsettingens effekter på arbeidsvilkårene bør belyses. Aktører i bransjen uttrykker bekymring for hvilke konsekvenser en økende lavlønnskonkurranse vil ha for sjåførenes arbeidsvilkår.

I den sammenheng er det viktig å studere hvilke konsekvenser avlønningssystemene har for sikkerhet og ulykkesrisiko. Et hovedprosjekt må også omfatte grunnleggende forhold som følger av arbeidssituasjonen, som bo- og pausefasiliteter og behovet for egnete hvilesteder for å overholde kjøre- og hviletid. I dag er det for eksempel sjåfører som sover i bilene og spiser og tilbringer alle pauser på rasteplasser.

Rapport:
Arbeidsforhold i vegsektoren. Fafo-notat 2013:16. forfattere: Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud

 

 

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger