Du er her

Konkurranse-politikken setter behovsprøvingen under press

Det er betydelige forskjeller i hvordan dagens drosjereglement praktiseres i norske fylker. Grunnlaget for reguleringene har kommet under press fra flere hold, både gjennom endrede kjøpsformer i offentlig forvaltning og fra endret praktisering av behovsprøvingen.

Behovsprøvingen står i økende grad i motsetning til en stadig mer uttalt konkurransepolitikk; i byområdene i form av flere, konkurrerende sentraler, i offentlige anskaffelser ved økende bruk av anbud.

Spissformulert er det i økende grad slik at der behovsprøvingen fungerer etter intensjonene, gjør ikke konkurransen det – og omvendt. Dette har gitt seg forskjellig utslag i ulike deler av landet: Mens løyvehavere i enkelte distrikter har opplevd sviktende inntektsgrunnlag for videre drosjedrift, har enkelte storbyer opplevd press mot drosjesjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig er næringen i store deler av landet ikke berørt av disse endringene.

Rapport:
Omreguleringer i drosjemarkedet – hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010
Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger