Du er her

Kollektivtransport - et verktøy for bærekraftige byer og regional utvikling

Kollektivtransporten i Trondheim, Aarhus og Skåne  brukes bevisst og strategisk for å fremme bærekraftige byer  og regional utvikling. I alle tre byene er det behov for nye former for samordning mellom organisasjoner og politikkområder.

Bedre samordning mellom kommunal fysisk planlegging og regional planlegging av kollektivtrafikken er viktig. Foto: VTI

Dette går fram av en ny forskningsrapport fra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige og Transportøkonomisk institutt hvor man har sammenliknet kollektivtransporten i Skåne (Sverige), Aarhus (Danmark) og Trondheim (Norge).

Ut fra et institusjonelt perspektiv, med fokus på roller og ansvar, er det vanskelig å snakke om en enhetlig skandinavisk kollektivtransportmodell. Men det er felles utfordringer i alle de tre landene når det gjelder nye former for koordinering mellom organisasjoner og politikkområder, for eksempel bedre samordning mellom kommunal fysisk planlegging og regional planlegging av kollektivtrafikken.

For at innovasjoner innen kollektivtrafikken skal bli vellykket kreves det strategier som gjør at ulike aktører og organisasjoner samarbeider for å mobilisere støtte, inngå avtaler, finne ressurser, ta beslutninger og sikre gjennomføring.

Kollektivtransport er ikke noe mål i seg selv. Kollektivtrafikkorganisasjonene i alle landene bør i et langsiktig planleggingsperspektiv forsøke å diskutere seg fram til hva man vil oppnå med kollektivtrafikken. Dette kan være en forutsetning om man skal samordne kollektivtrafikk og fysisk planlegging på områder hvor det ikke finnes formelle samordningsmekanismer.

Rapport:
Innovations for sustainable public transport Experiences and challenges in the Scandinavian countries. VTI rapport 799A (Published 2013). Authors: Robert Hrelja, Lisa Hansson, Tim Richardson, Tomas Svensson, Enza Lissandrello, Petter Næss, Aud Tennøy and Frode Longva.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger