Du er her

Kollektivkontakt kan styrke planleggingen av kollektivtransport

Opprettelse av regionale kollektivkontakter foreslås i ny TØI-rapport.

Rapporten presenterer et forslag til organisering av et permanent faglig samarbeid om kollektivtransport mellom kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, kollektiv­selskapene og operatører.

Arbeidet med å utvikle arealprognoser i NTP-samarbeidet foreslås utvidet ved å legge til en kollektivkontakt med støtte i en kollektivgruppe.

Gjennom et løpende samarbeid, der de lokale aktørene deltar i faste arbeids- og styringsgrupper, kan man sikre økt og riktigere bruk av transport­model­lene og at kollektivtransport blir bedre håndtert i disse modellene.

Rapporten foreslår at regionkontakten for kollektivtransport får ansvar for ruteplanlegging og blir leder av en kollektivgruppe.

Sentrale diskusjoner for en kollektiv­gruppe er knyttet til når og hvordan referansebaner for kollektivtransport fremstilles, hvordan kollektivtransport kan håndteres i regionale transportmodeller og hva slags analyser som bør ligge til grunn når det tas beslutninger om systemiske ruteendringer.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

Rapport:
Utvikling av rutetilbud i samordnet areal- og transportplanlegging. Forslag til organisering og rutiner. TØI rapport 1710/2019. Forfattere: Marianne Knapskog, Chi Kwan Kwong, Eva-Gurine Skartland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger