Du er her

Kapasitetsreduksjon i Brynstunellen gikk bedre enn forventet

En halvering av kapasiteten på en av Norges tyngst trafikkerte veilenker ga forsinkelser og tilpasninger for trafikantene, men relativt få negative konsekvenser.

Totalt sett gikk trafikkmengden ned under rehabiliteringsperioden, men økte igjen da prosjektet var ferdig - dog til et lavere nivå enn i førsituasjonen. Det var også større forsinkelser i rushtiden.

Det kommer frem i sluttrapporten om effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen i 2016 og 2017. Rapporten har analysert hvordan ulike trafikantgrupper tilpasset seg kapasitetsreduksjon fra fire til to felt, hvordan endringene påvirket trafikanter, transportsystemer, lokalt- og globalt miljø, og hvorvidt informasjonstiltak og avbøtende tiltak fungerte.

Konsekvenser under rehabiliteringsperioden:

  • Økte forsinkelser i rushtiden
  • Redusert forutsigbarhet
  • Mindre luftforurensning
  • Trafikkmengdene i tunnelen redusert med mellom 20-34 prosent, avhengig av tidspunkt.
  • Redusert hastighet på veilenken Teisen-Ryen (som inkluderer Brynstunnelen) i rushtiden fra 60-70 km/t til 30-40 km/t.
  • To alternative strekninger hadde noe økning, men kun mindre endringer i trafikkmengde på lokale veier.
  • Informasjonen om endringene nådde ut til trafikantene.
  • En del ansatte i virksomheter i Brynsområdet tilpasset seg situasjonen ved å endre reisetidspunkt, rute eller transportmiddel på arbeidsreisen, eller ved bruk av hjemmekontor.
  • Godstransporten endret tidspunkt for kjøring, ruteopplegg og ruter.
  • Drosjetrafikken så ikke behov for tilpasning.

Undersøkelsen kan gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for å redusere effekter og konsekvenser av fremtidige rehabiliteringer av veier og tunneler i byområder.

Rapporten er del av prosjektet BYTRANS, som gjennomføres av TØI i nært samarbeid med Oslo kommune Bymiljøetaten, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Akershus fylkeskommune, VY, NAF, Jernbanedirektoratet, LUKS, Oslo Taxi, Telenor og IBM. Norges forskningsråd står for hovedtyngden av finansieringen.

Rapport: BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Sluttrapport Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnessen, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug Rapport 1754/2020

Dokumentasjonsrapport: BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Dokumentasjonsrapport Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnessen, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug Rapport 1733/2020

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger