Du er her

Innkorting av Bergensbanen vil gi positive ringvirkninger

En innkorting av reisetiden på Bergensbanen fra vel seks timer til ca fire timer kan gi mellom 30 og 85 prosent flere passasjerer på ulike strekninger. Størst passasjerøkning får strekningen Oslo – Hønefoss hvor reisetiden vil bli redusert med over en time.

Bergensbanen går gjennom naturskjønne omgivelser i Hallingdal. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket.

Dette viser en rapport fra TØI som har vurdert hvordan ulike reisetidsinnkortinger vil påvirke passasjertrafikken.

Tre alternative scenarier er vurdert med tanke på hva endringer i togtilbudet kan bety for byer og tettsteder knyttet til banen. Analysene har tatt utgangspunkt i befolkningsutvikling og pendlingsmønster disse områdene.

Persontransporten på tog beregnes å kunne øke med mellom 30 og 85 prosent på utvalgte snitt når reisetiden mellom ytterpunktene reduseres med om lag to timer.

Den største effekten oppnås på snittet ved Hønefoss, som med Ringeriksbanen vil kunne få en reisetid fra Hønefoss og inn til Oslo sentrum på en knapp halvtime. Også Finse og Hallingdal vil få en vekst på over 40 prosent.

Med innføring av et svært raskt togtilbud på Bergensbanen vil veksten kunne være enda høyere. Dette innebærer imidlertid at toget vil stoppe på færre stasjoner.

Analysen har fokus på effekter av forbedringer av dagens Bergensbane gjennom Hallingdal, og sier ikke noe om hvilke passasjermengder man eventuelt kan oppnå mellom Oslo og Bergen ved bygging av en ny høyhastighetsbane.

Et scenario som er analysert er nedlegging av fjerntogtilbudet på Bergensbanen. Det vil ha stor negativ betydning for reiselivet langs banen, som er betydelige markeder i norsk målestokk. Beregningene viser kun en liten endring i biltrafikken på strekningen som følge av endring i togtilbudet. Årsaken til dette er at vegtrafikken dominerer transportbildet.
Analysen har ikke vurdert kostnadene ved de ulike scenariene.

Prognosene legger til grunn størst befolkningsvekst i ytterendene av banen, mens trenden viser en tilbakegang i antall bosatte i kommunene midtveis på strekningen. Det er i ytterendene banen er av størst betydning som transportåre for pendlere.

Bergensbanen er også en etablert og mye benyttet turistbane, både som tilførselstransport for reiselivsdestinasjoner knyttet til banen og som reisemål i seg selv, ofte i kombinasjon med Flåmsbana.

Analysen er utført på oppdrag fra Forum nye Bergensbanen. 

Rapport:
Samfunnsanalyse av alternative scenarier for Bergensbanen.  TØI-rapport 1096/2010. Av Annelene Holden Hoff, Anita Vingan og Petter Dybedal

 Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger