Du er her

Innfartsparkering krever god planlegging

Hovedformålet med innfartsparkering er å gjøre kollektiv­transporten lettere tilgjengelig slik at andelen kollektivreisende kan øke. God planlegging kreves dersom man skal lykkes med dette, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. 

Innfartsparkering ses også som et virkemiddel for å redusere bilbruken. Innfartsparkering i Buskerudbyen er i hovedsak knyttet til jernbanen med stasjoner som er lokalisert i sentrum av byer og tettsteder. Derved kan et slikt parkeringstilbud også gi uønsket effekt i form av trafikkbelastning på lokale gater og veier, samtidig som sentrale arealer kan benyttes til andre formål. 

Rapporten peker på at det har vært vanlig å tilby gratis innfartsparkering. Derved kan det få uønskede effekter fordi mange som bor i gå- eller sykkelavstand til stasjonen, kan bli fristet til å bruke bil. Et slikt parkerings­tilbud kan også bidra til å undergrave grunnlaget for lokale busstilbud. Det er derfor uheldig om utbygging bare baseres på en registrert etterspørsel eller en forventning om at parkeringstilbudet vil bli brukt bare det anlegges. 

Arealene som benyttes til parkering ved jernbanestasjoner i sentrumsområdene kan på lengre sikt utbygges med boliger, arbeidsplasser, handel og servicevirksomhet. Det kan være mer nyttig for å skape et levende lokalsamfunn og et lokalt brukergrunnlag for kollektivtransporten. Derfor kan det i større grad satses på mindre parkerings­plasser knyttet til det lokale og regionale busstilbudet.

Rapporten anbefaler at ny innfartsparkering planlegges med utgangspunkt i mer kunnskap om hvor brukere bor, hvilke reisemål de har og hvilke alternative reisemåter som finnes. Dessuten bør bruken av innfartsparkeringsplasser reguleres slik at det ikke undergraver en lokal og regional parkeringsstrategi som skal bidra til å begrense bilbruken.  

Rapport:
Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud. TØI rapport 1239/2012. Forfattere: Jan Usterud Hanssen, Petter Christiansen og Tanja Loftsgarden

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger