Du er her

Ikke gitt at innfartsparkering reduserer biltrafikken og klimagassutslipp

Innfartsparkeringer i byregioner med stort potensiale for byspredning, regionforstørring og indusert trafikk vil ikke gi redusert biltrafikk eller klimagassutslipp.  

TØI har undersøkt hvilke typer innfartsparkeringer som i størst grad kan bidra til å redusere biltrafikkmengder og klimagassutslipp, og hvordan plan- og beslutningsprosesser kan gjennomføres slik at de reelle effektene belyses.

I byregioner, er det innfartsparkeringer som ligger langt fra destinasjonen, som ikke stimulerer til unødig kjøring, og som ikke gir trafikkskapende fortrengning av utbygging og aktiviteter, som i størst grad gir trafikkreduksjon.

Basert på funnene har vi utarbeidet en veiledning om hvilke kartlegginger og analyser som bør gjennomføres i plan- og beslutningsprosesser knyttet til  innfartsparkeringstilbudet, hvilke alternativer til innfartsparkeringer som bør vurderes og hvordan resultater fra analysene bør inkluderes i beslutningsgrunnlaget.

Vi har i tillegg laget en egen rapport der vi har undersøkt bruken av innfartsparkeringsplasser. Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene er fullt utnyttet. Det gjør at bilførere må reise tidlig for å finne ledig plass. Over halvparten av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass er bosatt mindre enn 3 kilometer i luftlinje fra der parkeringen skjer.

Rammevilkårene for å kjøre bil hele veien er begrenset for et flertall av brukerne, fordi reisemålet hovedsakelig ligger i sentrale områder med begrenset og/eller avgiftsbelagt parkering. I tillegg er det kø og bilførerne må ofte passere bomring på vei til målet. Omtrent 25 prosent blant de som kjører bil har barn i barnehagealder.

Rapportene er utarbeidet på oppdrag fra Transnova, en rekke fylkeskommuner, Statens vegvesen Region sør og Jernbaneverket.  

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014. Forfattere: Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt

Veiledning til kommunene om innfartsparkering (brosjyre)

Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere. TØI rapport 1367/2014. Forfattere: Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger