Du er her

Høy kollektiv-kompetanse, men manglende kapasitet

Kompetansen innen norsk kollektivtransportforvaltning er gjennomgående høy. Problemene er snarere manglende kapasitet til å utføre oppgavene.

Dette framgår av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt om hvordan norsk offentlig sektor har organisert arbeidet med kollektivtransport på vei. Rapporten har kartlagt hvilke ressurser som brukes for å legge til rette for kollektivtransport. Dette er den første systematiske undersøkelsen av kollektivkompetansen i norsk forvaltning.

De siste 10-15 år har det skjedd store organisatoriske endringer i norsk samferdsel. Dette har endret betingelsene for eierskap og forvaltning av kunnskap og kapital i samferdselssektoren. Innsikten og kompetansen om hva som skal til for å legge til rette for et godt kollektivtilbud har endret seg.

Studien viser at det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder tildeling av ressurser til arbeid med kollektivtransport. Antall årsverk avsatt til slike oppgaver i fylkeskommunene spenner fra i overkant av ett årsverk til 27 årsverk. Samlet er det om lag 132 årsverk tildelt til arbeid med kollektivtransport innen den fylkeskommunale forvaltningen.

Intervjuene viser at det er lettest å rekruttere ansatte med riktig kompetanse der fylkesadministrasjonen er lokalisert i store byområder. Det er også i disse fylkeskommunene vi finner høyest utdanningsnivå blant de ansatte.

Over halvparten av fylkeskommunene har et eget administrasjonsorgan som kjøper kollektivtransporttjenester i fylket. I utgangspunktet var det fylker med store befolkningskonsentrasjoner og størst tilbudsomfang som etablerte slike enheter. Antall ansatte i disse selskapene varierer fra om lag 12 til 100 ansatte.

Samlet for administrasjonsselskapene er det om lag 286 ansatte. Det er i dag to av administrasjonsselskapene som kjøper transporttjenester på vegne av to fylker.

I Statens vegvesen brukes det om lag sju årsverk til arbeid med kollektivtransport i Region øst, omkring det samme som i de fire andre regionene til sammen. I tillegg er det dedikert seks årsverk til kollektivtrafikk i Vegdirektoratet.

Regionalt og på distriktsnivå er den dominerende profesjonen her ingeniører, mens samfunnsvitere i vid forstand er den dominerende faggruppen i Vegdirektoratet.

I dette arbeidet har vi søkt å få en oversikt over omfanget av årsverk som har kollektivtrafikk som sitt utpekte oppgavefelt og kompetanseområde. Utover årsverkene som er summert her, arbeides det selvfølgelig med kollektivtrafikk som en del av øvrig plan- og utviklingsarbeid.

Rapport:
Kompetanse i og om kollektivtransporten – en forstudie. TØI-rapport 1098/2010. Forfatter(e): Annelene Holden Hoff og Oddgeir Osland

Sammendrag
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger