Du er her

Fylkeskommuner bør styrke kompetansen

Mangel på kompetanse svekker fylkeskommunenes samordningsfunksjon og muligheter for omprioriteringer i samferdselspolitikken. Dette får økt betydning når fylkeskommunen får ansvar for de øvrige riksveiene og dermed en utvidet rolle på samferdselsområdet.


Dette fremkommer i en rapport som Transportøkonomisk institutt har laget på oppdrag fra Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Rapporten gir en beskrivelse og vurdering av hvordan de to fylkeskommunene Vestfold og Telemark samarbeider med Statens Vegvesen Region Sør (SVRS) og Vestviken kollektivtrafikk (VKT) med hensyn til bestillingsfunksjonen, kontroll- og rapporteringsfunksjonen og samordningsfunksjonen.

Det foreligger informasjonsasymmetri mellom fylkeskommunenes samferdselsenheter som bestillere og henholdsvis Statens Vegvesen Region Sør og Vestviken kollektivtrafikk som utførere. I mange tilfeller har ikke de to fylkeskommunene tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å vurdere og å overprøve de faglige vurderingene som kommer fra de to samarbeidspartnerne, for eksempel om effekter av budsjettmessige endringer.
 

Rapport: Fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle i samferdselssaker. TØI-rapport: 990/2008. Av Oddgeir Osand, Frode Lognva og Merethe D. Leiren.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger