Du er her

Få CIENS-ansatte bruker bil til jobb

Etter at de åtte forskningsinstituttene som utgjør CIENS ble samlokalisert i Forskningsparken på Blindern, har andelen som bruker bil til arbeid gått ned fra 36 prosent til 20 prosent.
 

Andelen ansatte på CIENS-instituttene som kjører kollektivt til jobb har økt fra 30 til 39 prosent etter flyttingen til Forskningsparken.

Bedre kollektivdekning, færre parkeringsplasser og flere som bor i gang- og sykkelavstand til jobben, er de viktigste forklaringene, sier Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt som har gjennomført undersøkelsen.

– Dette viser at bilbruken til arbeid lett kan reduseres selv utenfor sentrum dersom man er villig til å ta i bruk de riktige virkemidlene.

Høsten 2006 ble de åtte CIENS-instituttene (Forskningssenter for miljø og samfunn) samlokalisert i felles bygg i Forskningsparken på Blindern. Bilførerandelen på arbeidsreiser ble bortimot halvert, fra 36 prosent før flyttingen til 20 prosent etter flyttingen. Kollektivandelen økte fra 30 til 39 prosent og sykkelandelen fra 24 til 29 prosent. Andelen gangtrafikk forble den samme, 6 prosent.

– At bilandelen under slike omstendigheter går ned, er helt i tråd med læreboka, men likevel er dette overraskende resultater, sier Tennøy. Hun mener bilandelene er langt lavere og sykkelandelene langt høyere enn hva man forventer på en arbeidsplass beliggende i overgangen mellom indre og ytre by.

– Så lave bilandeler finner man vanligvis kun i bedrifter med svært sentral beliggenhet. Samtidig viser det at det er mulig å få til miljøvennlige arbeidsreiser selv om ikke arbeidsplassen ligger midt i sentrum, sier hun.

Dette er en god nyhet siden transport er en stor og raskt voksende kilde til klimagassutslipp.

– Resultatene demonstrerer viktigheten av å styre byutviklingen i riktig retning om man ønsker redusert bilbruk og klimagassutslipp: Fortetting fremfor byspredning, riktig lokalisering av forskjellige funksjoner, bedring av kollektivtilbudet, tilrettelegging for gangtrafikk og sykkeltrafikk og restriksjoner på bilbruk. Om vesentlige effekter skal oppnås, må alle disse virkemidlene gjennomføres – samtidig, sier Tennøy.
 

Rapport:
Reisevaner for CIENS-bedrifter før og etter samlokalisering i Forskningsparken. TØI-rapport 997/2008. Av Aud Tennøy og Mike Lowry.

Sammendrag

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger