Du er her

Europeiske erfaringer med organisering av persontransport på jernbane

Regionalt ansvar for lokal jernbane kan gi sterkere eierskap og insentiver til å følge opp kvalitet, punktlighet og kostnader.

Dette er ett av flere sentrale funn i en kunnskapsgjennomgang TØI har gjennomført av hvordan persontransport på jernbane er organisert i Europa. Europeiske erfaringer er viktig dersom organiseringen av persontransport på den norske jernbanen skal endres.

TØI-rapporten  gir oversikt over hva vi vet og hva vi mangler kunnskap om når det gjelder konkurranse i persontogtrafikk, organisering av infrastruktur og transport og betydning av regionalt ansvar for persontransport på jernbane.

Hensikten med prosjektet har vært å gi en oversikt over hvilken innvirkning ulike organisasjonsformer har på effektivitet i jernbanen i vesteuropeiske land. Oversikten er utarbeidet ved å kartlegge, analysere og drøfte tidligere studier, erfaringer og gå gjennom ekstern statistikk.

Rapporten tar utgangspunkt i tre organiseringstrekk som har vært diskutert i norsk og europeisk jernbanesammenheng den siste tiden: 1) Innføring av konkurranse for persontransport på nasjonale markeder, 2) organisering av infrastruktur og transporttjenester, 3) regionalt ansvar for regional persontransport, gjennom å overføre bestilleransvaret fra nasjonale til regionale myndigheter.

Rapporten kan oppsummeres gjennom fire sentrale funn:

  • Regionalt ansvar for lokal persontransport på jernbane kan gi sterkere eierskap og insentiver til å følge opp kvalitet, punktlighet og kostnader.
  • Uansett hvordan bestilleransvaret organiseres vil det være motsetninger mellom nasjonale og regionale hensyn.
  • Det bør i undersøkes nærmere hvilke koordineringsmekanismer som kan fungere best når det gjelder organisering av infrastruktur og transport, og få mer kunnskap om hvilke variasjoner som finnes innenfor de integrerte og separerte modellene.
  • Det er behov for mer kunnskap om konkurranse  i persontogtrafikk, mekanismer for å koordinere infrastruktur og transport og regionalisering. I tillegg trengs det mer detaljert informasjon og statistikk for den norske lokale/regionale jernbanen.

    Rapport:
    Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt. TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger