Du er her

Drosjeløyver i nedre Buskerud

Antall drosjeløyver i nedre Buskerud ligger under landsgjennomsnittet, men på grunn av relativt lav omsetning per løyve er dette sannsynligvis et riktig nivå.

Nedre Buskerud (Kongsberg, Modum, Øvre og nedre Eiker, Drammen, Lier, Hurum og Røyken) er et av seks områder i Norge som er unntatt fra maksimalprisforskriften fordi man har fri priskonkurranse mellom drosjesentralene. Området har ca 1,3 løyver pr 1000 innbyggere mens gjennomsnittet for hele landet er ca 1,5. I Oslo er løyvetettheten over 3 løyver pr 1000 innbyggere.

Fylker med større byer har gjennomgående en høyere løyvetetthet enn andre. Dette er et argument for at antall løyver i nedre Buskerud burde økes. Men når man tar i betraktning dagens etterspørsel av drosjetjenester i området, konkluderer rapporten med at antallet drosjeløyver i området likevel sannsynligvis ligger på et korrekt nivå.

Som en del av prosjektet har TØI utviklet en modell for fasetting av optimalt antall drosjeløyver som også kan brukes på andre områder i Norge. Modellen vil gi mer forutsigbarhet både for kjøpere og for selgere av drosjetjenester.

Antall og størrelse på drosjesentralene foreslås regulert gjennom videreføring av dagens praksis med å tillate nyetableringer og overgang mellom sentralene. I tillegg foreslås det at dagens praksis suppleres med en handlingsregel for fordeling av nye løyver mellom sentralene.

Rapport:
Drosjeløyver i nedre Buskerud. TØI-rapport 1085/2010. Av Jørgen Aarhaug og Oddgeir Osland

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger