Du er her

Bør vurdere lokaliseringen av handelsutvidelse i Fredrikstad

Forskere på TØI mener det bør vurderes om lokalisering av handel på Værste i Fredrikstad kommune er en god ide.

Bakgrunnen er en vurdering av en handelsanalyse TØI har gjort på vegne av Fredrikstad kommune. Handelsanalysen fra mai 2016 ble gjort av Asplan Viak.

Målet med handelsanalysen var å vurdere mulighetene for handelsutvidelser i Fredrikstad og om et prosjekt på Værste kan vurderes til å være innenfor disse rammene som skisseres.

TØIs analyse av den foreliggende rapporten er at den belyser viktige problemstillinger. Metoden som er brukt er god nok, men forutsetningene kunne vært gjort bedre rede for og diskutert, spesielt sentrumssomlandet. Tallene virker reelle, hvis man tar hensyn til usikkerheten i vekstraten, men kommunen bør ha en større diskusjon om hvor handel etableres, og om forholdet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Handelsanalysen er først og fremst en analyse av handelspotensialet. Det bør i tillegg gjøres en vurdering av om lokalisering av handel på Værste er en god ide. Det er en diskusjon som ennå ikke er tatt, men som må være en del av den videre saksbehandlingen.

Værste ligger utenfor sentrumsområdet og elva danner en barriere det ikke gjøres rede for konsekvensen av. Det kan være sannsynlig at det lurt å etablere mer handel i sentrum eller utvide sentrumssonen, men dette er ikke godt nok redegjort for, selv om det er sett på sentrumsavgrensinger andre steder i Norge. Plangrunnlaget og situasjonen i Fredrikstad mangler i stor grad. Det gjør også den kontekstuelle analysen som viser forholdet mellom sentrum og Værste.

Forbedringsmuligheter for selve analysen inkluderer å bedre belyse forholdet mellom Fredrikstad og Sarpsborg samt regionen og svenskehandelen. Data for disse blir presentert, men blir i liten grad diskutert.

Hele rapporten: Faglig bemerkning. Handelsanalyse for Fredrikstad. TØI-rapport 1514/2016. Forfatter: Marianne Knapskog

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger