Du er her

Betaling for innfartsparkering?

Utbygging av innfartsparkering i og rundt de største byene holder ikke tritt med etterspørselen. Innføring av et betalingssystem kan bringe tilbud og etterspørsel i balanse.

Betaling for faktisk bruk stimulerer til bedre utnyttelse av parkeringskapasiteten enn et system basert på betaling per måned eller gratis parkering.

Det viser en ny rapport som er utarbeidet av TØI, på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, der en rekke sider av innfartsparkering analyseres og vurderes.

Gratis innfartsparkering kan føre til at færre går eller sykler til stasjonen, og det stimulerer heller ikke til å benytte matebuss. Gratis innfartsparkering kan føre til at anleggene blir tidlig fulle, slik at reisende med et reelt behov for å benytte bil på første del av reisen, ikke får plass. Gratis innfartsparkering kan også føre til at folk tilpasser seg et takstsystem, og kjører parallelt med kollektivtilbudet fram til en rimeligere takstsone.

Innfartsparkering i bynære områder kan bidra til økt bilkjøring på steder hvor det er dårlig framkommelighet i veinettet for blant annet bussene, eller det kan legge beslag på sentrale tomter som er godt egnet til byutvikling. I slike tilfeller kan det være bedre å regulere etterspørselen med pris framfor å øke kapasiteten.

Innfartsparkering gir et bedre kollektivtilbud til folk som bor spredt, men kan også stimulere til ytterligere spredt bosetting.

Innfartsparkering og brukerbetaling. Notat utarbeidet for Hordaland fylkeskommune. TØI-rapport: 1364/2014. Forfattere: Njål Nore og Jan Usterud Hanssen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger