Du er her

Attraktive og klimavennlige bygder

Hva er viktige element i utviklingen av klimavennlige og attraktive bygder? En ny forskningsrapport framhever ny organisering av parkeringstilbudet som sentralt.

Foto: Sindre Flø

Forskere på TØI har i et forprosjektet om bygdepakker søkt kunnskap om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder og hvordan den norske bypakkestrukturen kan tilpasses en bygdekontekst. Bygdepakke Bø i Bø kommune (Telemark) er brukt som case.

Studien viser at noen tiltakstyper og strategier kan være like for bygder og større byer, men at det er forhold som gjør det nødvendig med en rekke tilpasninger. En viktig forskjell mellom by og bygd, og som virker inn på tiltakssammensettingen i bygdepakken, er at mindre steder, som Bø, gjerne har færre barrierer mot bilkjøring i sentrumsområdet.

I Bø er det relativt lett å forflytte seg mellom forskjellige steder i sentrum med bil og det fremstår som politisk utelukket å innføre avgiftsparkering på nåværende tidspunkt. Til sammenligning vil større byer gjerne ha avgiftsparkering i sentrale områder og en forventning fra staten om innskjerping hvis mål om redusert bilbruk ikke nås. En tilpasning av bygdepakkestrukturen vil derfor være å fokusere på bedre organisering av parkeringstilbudet for å redusere bilbruk mellom målpunkt i sentrum og å unngå unødvendig arealbeslag til parkering.

Videre reduserer den lavere økonomiske rammen i bygdepakken mulighetene for større kollektivtransportsatsinger og veiprosjekt. Dette gjør satsing på gange og sykling, både gjennom arealstrategi og tiltak rettet mot selve gang- og sykkelveinettet, til sentrale felt i bygdepakken. I Bø gjør fraværet av veiprosjekt i bygdepakken også at sentrumsutvikling inngår som et hovedelement.

Hele rapporten: Bygdepakke Bø. Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder. TØI rapport 1563/2017. Forfattere: Anders Tønnesen, Marianne Knapskog

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger