logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt

Trygghetsskapende tiltak for levende byrom

Med prosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom" ønsker vi å utvikle bedre kunnskap om trygghetsskapende tiltak i byområder. Prosjektet vil munne ut i en metodikk som i fremtiden skal kunne tas i bruk både i Oslo og i andre byområder for bedre å skape trygge uteområder for alle.

Dette vil vi gjøre ved å blant annet utvikle nye målemetoder for å måle implisitt og eksplisitt trygghet, blant annet ved å ta i bruk av video for å telle antall brukere på ett sted og hvorvidt brukerne kun er på gjennomreise eller tilbringer lengre tid på stedet.

Vi vil også evaluere foreliggende rutiner for å skape trygghet gjennom vegetasjonsutforming og belysning, bruke resultatene fra evalueringene til å foreslå nye rutiner og evaluere rutinene. Prosjektet vil designe nye trygghetsskapende park- og gatemøbler, produsere prototyper og evaluere effekten av disse møblene på trygghet. I hovedaktiviteten terrortiltak, vil prosjektet studere effekten av ulike typer kjøretøysperrer på trygghet og formulere en kravliste til kjøretøysperrer som i minst mulig grad reduserer trygghetsfølelsen.

Til slutt vil prosjektet evaluere effekten av dynamiske attraksjoner på trygghet, både på kort og mellomlang sikt.

Resultatene fra arbeidet vil blant annet bli publisert i en håndbok (web og papir) rettet mot offentlig ansatte med ansvar for å implementere trygghetsskapende tiltak. Prosjektet vil dermed bidra til å støtte offentlig sektors behov for å skape "trygge gater".

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden.

Prosjekteier:

Oslo kommune Bymiljøetaten

Andre offentlige partnere:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Statens Vegvesen

FOU-partnere:

Transportøkonomisk institutt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Design against Crime Research Centre, University of the Arts London

Bedriftspartner:

Norfax AS

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no