Du er her

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6-teknologi

Målinger av utslipp fra bilparken viser at busser med Euro VI-teknologi fortsatt klarer utslippskravene. Overraskende viser det seg at to bensinbiler med direkteinnsprøytning også viser overskridelser av grenseverdiene for NOx.

Resultatene stammer fra forskningsprogrammet EMIROAD, hvor TØI på oppdrag av Statens Vegvesen og i samarbeid med forskningsinstituttet VTT i Finland tester utslipp fra ulike biler. 

Rene busser

Til sammen 11 busser  med Euro VI-teknologi er testet i måleprogrammet. De nye resultatene stadfester tidligere målinger som viser at nye tunge kjøretøyer nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). Busser som tilfredsstiller Euro VI-kravene som ble innført i  2015, har ca 30 ganger lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon busser.

Figur 1 viser hvor store reduksjoner i utslipp av NOx og partikler (PM) man har oppnådd for busser som tilfredsstiller Euro VI-kravene som ble innført i 2015, sammenliknet med Euro V-krav.

Videre presenterer rapporten funn fra en internasjonal undersøkelse av utslipp fra lastebiler. Hovedfunnene er at kjøretøy med gassmotorer som kjøres på naturgass ikke fører til besparelse i klimagassutslipp, sammenlignet med dieselmotorer som kjøres på fossil diesel. Når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser, er det typegodkjenningsklassen fremfor drivstoffet som bestemmer utslippsnivået.

Diesel personbiler sliter med kravene

Testen viser også som tidligere målinger at diesel personbiler Euro 6 sliter med å oppfylle avgasskravene når de kjøres i en testsyklus som tilsvarer virkelig trafikk. Ved 23 °C slipper bilene ut om lag fire ganger så mye NOx sammenliknet med hva som er tillatt i typegodkjenningen. I kulde er utslippene 10 ganger høyere.

Figur 2: Sammenligning av avgasskravet (grenseverdi)/gjennomsnitt NOx , PM og CO2 ved typegodkjenning av Euro 6-dieselbiler (sort sky) og gjennomsnittlige avgassutslipp fra syv Euro 6-personbiler med dieselmotor ved bykjøring, 23 °C (rød sky) og ved bykjøring i kulde, -7 °C (blå sky). Størrelsen av gasskyene tilsvarer utslippenes størrelse i forhold til typegodkjenningskravet.

Resultatene viser hvor viktig det er at uavhengige parter tester utslippene fra bilparken og ikke overlater dette til bilprodusentene alene, sier TØI-forsker Christian Weber som har hatt hovedansvaret for rapporten.

Bensinbiler med direkteinnsprøytning viser høye utlipp

To bensinbiler med direkteinnsprøytning (GDI-teknologi) som er testet har overraskende høye utslipp av NOx.

Utslippene fra enkelte nye bensinbiler med direkteinnsprøytning (GDI-teknologi) kan ligge opptil 6 ganger for høyt i forhold til NOx-kravene i typegodkjenningen.

Testprogrammet er mest konsentrert om tunge og lette dieselbiler, men to bensinbiler med direkteinnsprøytning var med i testprogrammet i denne omgang. Begge disse kom dårligere ut enn dieselbilene med hensyn til utslipp av partikler (PM), NOx og CO2 i forhold til kravene i typegodkjenningen, når de kjøres under forhold som tilsvarer virkelig trafikk.

Mens bensinbiler tradisjonelt har hatt lave utslipp av NOx og partikler, tyder dette på at bensinmotorer med direkteinnsprøytning kan være en ny utfordring. Noen flere målinger er gjort som støtter opp om funnene, men disse er ikke ferdig analysert og vil bli publisert i en senere rapport.

Målingene ble gjort i minus sju og pluss 23 grader med varm og kald start på de to bensinbilene og de to dieselbilene. For første gang i måleprogrammet har man sett en diesel personbil som besto NOx-kravene i Helsinki-kjøresyklus. Denne bilen bestod testen ved varmstart og i 23 grader, og har renseteknologi med urea for å fjerne NOx-gassen, akkurat som den andre dieselbilen hadde.

Dieselbilene i testen har installert partikkelfilter og målingene viser at antall partikler per kilometer er svært små. Utslippene av partikler fra bensinbilene ligger derimot opp til fire ganger over grensene som er satt for dieselbiler.

Dagens biler klarer kravene til de snille typegodkjenningstestene. Men i tester som mer tilsvarer faktisk trafikk, blir utslippene for høye.

Vil du vite mer? Meld deg på sluttseminar for forskningsprosjektet EMIROAD 9. februar.

Rapport:
Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi. Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2015. TØI-rapport  1506/2016. Forfattere: Christian Weber, Astrid Helene Amundsen
 

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger