Du er her

Nye dieselbusser forurenser mindre enn nye diesel personbiler

En ny dieselbuss eller diesel lastebil slipper kun ut en tredjedel så mye NOx som en ny diesel personbil. Nye avgasskrav og ny teknologi snur opp ned på bildet av hvilke kjøretøyer som forurenser mest i bytrafikken.

Fra årsskiftet 2015 ble EURO 6-avgasskrav innført for personbiler og tilsvarende EURO VI-krav for tunge biler. Disse stiller strenge krav til bilprodusentene med hensyn til utslipp av blant annet NOx og partikler fra nye biler.

Figuren viser at utslippene av NOx fra en ny Euro 6 personbil er i størrelsesorden
0,35 g/km mens utslippene fra en ny Euro VI buss/lastebil kun er 0,12 g/km.


Målinger som Transportøkonomisk institutt har gjort ved avgasslaboratoriet ved VTT i Finland på oppdrag fra Statens vegvesen, viser svært oppsiktsvekkende resultater. Tunge diesel lastebiler og busser overoppfyller utslippskravene i en kjøresyklus som tilsvarer virkelig bykjøring. Utslippene av NOx er redusert med over 90 prosent i forhold til de kjøretøyene som var i salg i 2014 (Euro V).

Når det gjelder nye diesel personbiler er bildet motsatt. I en kjøresyklus tilsvarende virkelig bytrafikk slipper slike biler ut om lag fire ganger mer NOx enn det som er grenseverdien for typegodkjenning i EURO 6-kravene. Ved testing i kulde er utslippene om lag 12 ganger høyere enn grenseverdien for typegodkjenning. Nye diesel personbiler har ikke vesentlig lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon diesel personbiler (EURO 5). Når det gjelder partikler oppfyller bilene kravene med god margin.

Selv om det er et begrenset antall kjøretøyer som er testet, virker resultatene robuste.

For tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer er det SCR-teknologi (Selectiv Catalytic Reduction) med reduksjonsmidlet urea og avanserte styrings- og reguleringssystemer som gir de lave utslippene av NOx. Teknisk sett vil det være mulig å innføre en tilsvarende teknologi også for diesel personbiler.

Figuren viser grenseverdiene for typegodkjennong  og utslipp av henholdsvis NOx, prtikler og CO2 fra en Euro 6 personbil under ulike kjøreforhold.

Ved problemer med overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet og ønsker om å redusere utslipp av NOx og PM fra kjøretøy i store norske byer, konkluderer rapporten med at:

Eldre tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer (eldre enn Euro VI, 2014) gir vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2 og i flere tilfeller også PM.

Lette kjøretøy med dieselmotor (foreløpig inklusive Euro 6 biler) gir i køkjøring vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2 og for eldre biler også PM.

Bensinbiler som er eldre enn ca. 15 år (Euro 2) vil bidra til relativt høye utslipp av NOx og PM.

Vanlige bensinbiler som er yngre enn ca. 15 år (Euro 3) vil i meget liten grad bidra til høye utslipp av NOx, NO2 og PM.

Nye tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer med Euro VI, 2014 vil gi lave utslipp av alle typer lokalt forurensende avgassutslipp.

Siden 2011 har TØI i samarbeid med det finske forskningsinstituttet VTT utført avgassmålinger av 12 tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer, og syv Euro 6 godkjente dieselbiler. I tillegg er flere bensinbiler (Euro 5 og 6) og dieselbiler (Euro 5) målt. Oppdragsgiver har vært Vegdirektoratet og måleprogrammet videreføres i Vegdirektoratets etatsprogram «EMIROAD». Alle kjøretøyene er testet i avgasslaboratorium under forhold som i størst mulig grad skal tilsvare faktisk bruk av kjøretøyet.


Rapport:
Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015. TØI rapport 1407/2015. Forfattere: Rolf Hagman, Christian Weber og Astrid H. Amundsen

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger