Du er her

Hva fremmer og hemmer innkjøp og bruk av elsykler?

TØI-forskere har undersøkt.

Forskere har undersøkt hva som fremmer og hemmer bruk av elsykler i Norge i dag og de har også undersøkt klimaeffekten av elsykler.

Studien finner at økonomiske faktorer, helhetlig transportplanlegging, klima- og miljøbevissthet, at elsyklene er tidsbesparende og praktiske, og helsebevissthet er viktige fremmende faktorer.

Hemmende faktorer for økt bruk av elsykler er: mangelfull tilrettelegging for sykling, været, økonomiske barrierer, konfliktsituasjoner mellom ulike trafikantgrupper, og usikkerhet og mangel på kunnskap.

Studien gir også en samfunnsanalytisk analyse av to støttetiltak for innkjøp av elsykler til private i Oslo og i Tromsø. Rapporten konkluderer med at de har ført til reduksjon av klimagassutslipp fra daglig transport. Det ene tiltaket ga større reduksjoner, mens det andre kom bedre ut i samfunnsøkonomisk analyse. De største samfunnsøkonomiske effektene kom i form av bedret helse for syklistene og redusert kødannelse i trafikken.

Kommunene som motorer for endring

Kommunene i Norge har en viktig rolle i å bidra til å redusere de nasjonale klimagassutslippene og som rollemodell. De ansetter mer enn 500 000 personer og er en stor-innkjøper av ulike varer og tjenester. Ved å satse på elsykler kan kommunene redusere egne klimagassutslipp og potensielt også bidra til at ansatte og innbyggere kommer i bedre form og får lavere sykefravær.

Forskerne peker på at det er mangel på gode data om bruken av elsykler blant kommunalt ansatte og om låneordninger for elsykler og hvilke transportmidler bruken av disse elsyklene erstatter. Det er derfor vanskelig å estimere klimaeffekten av elsykkelbruk blant disse gruppene.

Den viktigste klimaeffekten i dag av kommunenes satsing på elsykler til kommunalt ansatte og i låneordninger virker å være at den motiverer ansatte og låntakere til å kjøpe sin egen elsykkel privat.

Elsykler i privat bruk har gjennomsnittlig positiv klimaeffekt fordi den erstatter en vesentlig andel bilbruk og også bussreiser. Hva som er den viktigste positive klimaeffekten av kommunenes satsing på elsykler kan imidlertid endre seg over tid, spesielt hvis kommunene legger opp til at ansatte får kjørestrekninger som egner seg godt for elsykkel.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Hele rapporten: Klimaeffekten av elsykkel. Dokumentasjon av hva som fremmer og hemmer bruk av elsykkel i Norge og elsykkelens bidrag til kutt i utslipp av klimagasser i norske kommuner. TØI rapport 1691/2019. Forfattere: Inga Margrete Ydersbond og Knut Veisten

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger