Du er her

Gratis kollektivtransport lite egnet som akuttiltak mot høy luftforurensning

Gratis kollektivtransport alene er ikke et egnet akuttiltak for å redusere NO2-konsentrasjonen på dager med høy forurensning i Oslo. Dette viser en analyse som TØI har gjort i samarbeid med NILU og Urbanet Analyse.

Kun 17 prosent av de nye passasjerne vil være vil være folk som tidligere brukte privatbil.

Tiltaket bidrar i liten grad til å redusere dieselbil­trafikken, som er en viktig kilde til forurensningen. Samtidig pådrar man seg en nærmest uhåndterlig stor transportutfordring på grunn av massiv tilstrømning til kollektivtransporten fra andre grupper som gående, syklende og nye reisende. Det vil på kort sikt være praktisk talt umulig, eller i alle fall svært kostbart,  å skaffe nødvendig kapasitet til å takle den økte etterspørselen, dersom kollektivreisene blir gratis hele døgnet. 

Modellberegningene for Oslo viser at gratis kollektivtransport vil føre til en passasjerøkning på nær 50 prosent på mellomlang sikt (1-2 år). Fra den ene dagen til den neste kan en regne med omtrent halvparten så stor endring. Men færre enn hver femte passasjer (17 prosent) vil være overført fra bil, og under halv­parten av disse igjen vil være folk som ellers ville ha kjørt dieselbil. Fem av seks nye kollektivpassasjerer vil være folk som ellers ville ha gått, syklet eller ikke reist i det hele tatt.

Resultatene fra modellen stemmer relativt godt over ens med hva forsknings­litteraturen sier om effekter av gratis kollektivtransport (www.tiltakskatalog.no og Fearnley 2013).

Gratis kollektivtrafikk genererer med andre ord et stort trafikkvolum som ikke bidrar til å redusere utslippene. Tvert imot vil den  økte tilstrømningen til kollektivtrafikken føre til at mange reisende bidrar med høyere utslipp enn tidligere.  

Beregninger utført av NILU viser at gratis kollektivtransport kun vil føre til en nedgang i NO2-nivået i Oslo med i størrelsesorden fire prosent. På svært kort sikt (fra den ene dagen til den neste) vil effekten trolig bare være to prosent, eller enda lavere. Dette tiltaket har minst effekt av alle de tiltakene som er utredet.

Rapport:
Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet. TØI rapport 1457/2015. Forfattere: Harald Aas, Lasse Fridstrøm, Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor og Tormod W. Haug

Sammendrag
 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger