Du er her

60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

En reduksjon i utslippene fra transport på 60 prosent innen 2050 forutsetter i stor grad en utfasing av personbiler med forbrenningsmotor til fordel for batteridrevne elektriske biler som for eksempel Nissan Leaf (bildet), ladbare hybridbiler eller brenselscellebiler drevet av hydrogen. Foto: Michael W. J. Sørensen

Dette viser en oppsummering laget av prosjektleder Lasse Fridstrøm i TEMPO, et forskningsprosjekt om transport og klima hvor Transportøkonomisk institutt og CICERO Senter for klimaforskning jobber sammen med en rekke brukerpartnere.  Prosjektet studerer hvilke tiltak og virkemidler som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren og avsluttes med en stor konferanse 17.-18. juni 2014 (se program).

Analysen visser at potensialet for utslippsreduksjon er klart størst på persontransportsiden, der det er mulig å se for seg en 83 prosents forbedring. En slik utvikling forutsetter imidlertid at en innen 2050 stort sett har faset ut personbiler med forbrenningsmotor og har erstattet disse med batteridrevne elektriske biler, ladbare hybridbiler eller brenselscellebiler drevet av hydrogen.

Det klart mest virksomme klimatiltaket innen samferdsel hittil er CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler, kombinert med avgiftsfritakene og de andre fordelsordningene for elbiler.

Dersom en skal lykkes med å gjøre personbiltransporten tilnærmet utslippsfri, må disse skatteincentivene videreføres og forsterkes, trolig slik at fordelene etter hvert utjevnes noe mellom de ladbare hybridbilene og de rene elbilene.   

Rapport:
Norsk samferdsel mot togradersmålet – to scenarioer. TØI rapport 1286/2013. Forfatter: Lasse Fridstrøm

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger